OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020 NA KOMPLEKSIE REKREACYJNYM ARKONKA W SZCZECINIE I OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH W SEZONIE LETNIM 2020 NA KOMPLEKSIE REKREACYJNYM ARKONKA W SZCZECINIE I NA KĄPIELISKACH MIEJSKICH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa stanowisk kasowych w sezonie zimowym 2019/2020 na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka w Szczecinie i obsługa stanowisk kasowych w sezonie letnim 2020 na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka w Szczecinie i na kąpieliskach miejskich.
CPV:
79620000-6 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) obsługa stanowisk kasowych w sezonie zimowym 2019/2020 na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka w Szczecinie:
a) obsługa kas w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 1 marca 2020 roku – zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SIWZ,
b) obsada kas:
 od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – 543,5 h
 od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. – 545 h
 od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. – 569 h
 1 marca 2020 r. – 22 h
RAZEM: 1 679,5 h

c) wykonywanie czynności kasjera, zgodnie z zakresami czynności zawartymi
odpowiednio w załącznikach nr 6 do SIWZ.
2) obsługa stanowisk kasowych w sezonie letnim 2020 na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka w Szczecinie na kąpieliskach miejskich:
a) obsługa kas:
 na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka w Szczecinie: w okresie
od 1 czerwca 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.,
 na kąpieliskach miejskich od 15 czerwca 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
b) obsada kas:
 Kompleks Rekreacyjny Arkonka
od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – 1 050 h
od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. – 1 186 h
od 1 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. – 1 124 h
RAZEM: 3 360 h

 Kąpielisko Dąbie
1 kasjer obsługujący w godz. 1000 - 2000 (10 h)
od 15 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – 160 h
od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. – 310 h
od 1 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. – 300 h
RAZEM: 770 h

 Kąpielisko Dziewoklicz
1 kasjer obsługujący w godz. 1000 - 2000 (10 h)
od 15 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – 160 h
od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. – 310 h
od 1 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. – 300 h
RAZEM: 770 h

 Kąpielisko Głębokie
A. 1. kasjer obsługujący w godz. 1000 - 2000 (10 h)
od 15 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – 160 h
od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. – 310 h
od 1 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. – 300 h

B. 2. kasjer obsługujący:
dni powszednie w godz. 1500 – 1800 (3 h)
weekendy i święta w godz. 1000 -1600 (6 h)

C. razem (dwóch kasjerów):
od 15 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.: 160 h + 60 h = 220 h
od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.: 310 h + 117 h = 427 h
od 1 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.: 300 h + 120 h = 420 h
RAZEM: 1 067 h
c) wykonywanie czynności kasjera, zgodnie z zakresami czynności zawartymi
odpowiednio w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ.
3. Obowiązki Wykonawcy:
1) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z zapewnieniem personelu na stanowiskach kasjerów, w tym kosztów rekrutacji, selekcji, doboru personelu oraz jego wynagrodzenia,
2) dobór kasjerów na dany obiekt, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika obiektu,
3) przypisanie z początkiem poszczególnych sezonów z imienia i nazwiska kasjerów
do obsługi poszczególnych obiektów i przekazanie danych przedstawicielowi Zamawiającego,
4) przeprowadzenie szkolenia BHP osób wyznaczonych do pracy na stanowiska kasjerów,
5) zapewnienie środków BHP, narzędzi pracy (np. kalkulatorów, zszywaczy, długopisów, papieru do drukarki, woreczków strunowych do pakowania bilonu), napoi dla kasjerów,
6) w celu zapewnienia ciągłości obsługi - zapewnienie każdemu kasjerowi min. 200 zł
w monetach na wydawanie reszt,
7) dokonywanie zbiorczych miesięcznych rozliczeń z przedstawicielem Zamawiającego związanych z realizacją umowy, do każdego 3-go dnia kalendarzowego, miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, czyli po realizacji zamówienia odpowiednio:
a) dla sezonu zimowego 2019/2020 - w grudniu 2019 r., styczniu 2020 r. , lutym 2020 r. i marcu 2020 r.
oraz
b) dla sezonu letniego 2020 - w czerwcu 2020 r., lipcu 2020 r., sierpniu 2020 r., wrześniu 2020 (w przypadku przedłużenia sezonu letniego)
(wypełnione kompletne druki); złożone i sprawdzone przez Wykonawcę dokumenty, zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego (Wydział Księgowości) w terminie 2 dni roboczych od daty ich przedłożenia. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe rozliczenie miesięczne (potwierdzone przez Wydział Księgowości) będzie protokół
z weryfikacji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury,
8) niezwłoczne zapewnienie obsady kasy, w przypadku odsunięcia kasjera od pracy
w związku z wykryciem rażących nieprawidłowości w trakcie wykonywanych czynności, w przypadku nieobecności (braku obsady w kasie) oraz w innych przypadkach losowych zgłoszonych przez kierownika obiektu,
9) natychmiastowej interwencji w przypadku skargi zgłoszonej przez kierownika obiektu,
10) sporządzanie harmonogramu pracy kasjerów:
a) w sezonie zimowym 2019/2020 na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka
oraz
b) w sezonie letnim 2020 na poszczególnych obiektach
i przedłożenie go kierownikowi obiektu w terminie 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego miesiąca; w przypadku Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka
w sezonie letnim 2020 – przerwy śniadaniowe powinny być tak ustalone,
by równocześnie były czynne dwie kasy,
11) protokolarne pobranie:
a) przed rozpoczęciem sezonu zimowego 2019/2020 z Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka karnetów i biletów,
oraz
b) przed rozpoczęciem sezonu letniego 2020 od kierowników obiektów, karnetów
na Kompleks Rekreacyjny Arkonka i kąpieliska miejskie,
oraz protokolarne ich rozliczenie, po uwzględnieniu sprzedaży, najpóźniej do 3 dni
po zakończeniu każdego z sezonów (odpowiedzialność materialna za pobrane karnety - wartość karnetu/szt.),
12) wyznaczenie 1 koordynatora kasjerów na Kompleks Rekreacyjny Arkonka, wśród kasjerów na obiekcie; koordynator odpowiada za prawidłowość rozliczenia kasjerów ze sprzedaży dziennej i miesięcznej oraz wyjaśnianie niezgodności lub nieprawidłowości zaistniałych w trakcie trwania sezonu, pobieranie karnetów i ich rozliczenie, a także zapewnia kontakt w sprawie grafików,
13) wyznaczenie 1 koordynatora, stacjonarnie odpowiedzialnego za pracę kasjerów
na kąpieliskach miejskich; koordynator odpowiada za prawidłowość rozliczenia kasjerów ze sprzedaży dziennej i miesięcznej oraz wyjaśnianie niezgodności lub nieprawidłowości zaistniałych w trakcie trwania sezonu, pobieranie karnetów i ich rozliczenie, a także zapewnia kontakt w sprawie grafików,
14) protokolarne pobranie z Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka kluczyków do szafek depozytowych przed rozpoczęciem sezonu oraz protokolarne ich rozliczenie na koniec sezonu po uwzględnieniu sprzedaży za zagubiony kluczyk, najpóźniej do 3 dni po zakończeniu każdego z sezonów (odpowiedzialność materialna za pobrane kluczyki –
20 zł/szt.),
15) dot. Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka: w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w miejscu pracy, przed dopuszczeniem do pracy - zapoznanie pracowników z klauzulą informacyjną (treść w załączeniu do umowy) i niezwłoczne przedłożenie Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia zapoznania się pracowników z ww. klauzulą oraz - w przypadku zmian kadrowych - do zapoznawania pracowników
z załączoną klauzulą informacyjną i niezwłocznego przedkładania pisemnych potwierdzeń zapoznania się pracowników z ww. klauzulą.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
a także z SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
5. Zamawiający przewiduje następujące terminy szkoleń:
1) sezon zimowy 2019/2020:
a) Kompleks Rekreacyjny Arkonka - listopad 2019 r. (konkretna data zostanie podana Wykonawcy po ustaleniu terminu z firmą MVB). Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach, tj.:
 I etap – przez wyznaczonego pracownika formy MVB – szkolenie z obsługi systemu sprzedaży,
 II etap – przez pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego – szkolenie
z obsługi systemu sprzedaży konkretnych usług, terminala płatniczego, organizacji pracy, rozliczania się ze sprzedaży i uzupełniania niezbędnych zestawień,
2) sezon letni 2020:
a) Kompleks Rekreacyjny Arkonka - maj 2020 (konkretne daty zostaną podane Wykonawcy po ustaleniu terminów z firmą MVB i firmą Ekspert):
 szkolenie w siedzibie firmy MVB przy ul. Widuchowskiej 19, 71-718 Szczecin,
 szkolenie w obiekcie KR Arkonka przy ul. Arkońskiej 30 a, 71-470 Szczecin,
 szkolenie w siedzibie firmy Ekspert przy ul. Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin,
b) kąpieliska miejskie – maj 2020 (konkretna data zostanie podana Wykonawcy
po ustaleniu terminu z firmą Ekspert):
 szkolenie w siedzibie firmy Ekspert przy ul. Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin.
6. W razie korzystnych warunków pogodowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz letnim 2020, Zamawiający ma prawo przedłużyć termin realizacji zadania na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka do 3 tygodni po zakończeniu poszczególnych sezonów. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu realizacji zadania na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka, przy zachowaniu dotychczasowej obsady osobowej kas (te same osoby), z wynagrodzeniem, które zostanie ustalone jako iloczyn dziennej stawki realizacji przedmiotu umowy odnośnie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka i ilości dni przedłużonego terminu realizacji zadania, przy czym dzienna stawka, o której mowa powyżej to iloraz pierwotnego wynagrodzenia za realizację zadania i pierwotnej ilości dni realizacji zadania.
7. Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami
art. 144 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
b) zmiany, w szczególności w zakresie terminu realizacji i wynagrodzenia,
w sytuacji określonej w pkt. 6,
c) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie
z SIWZ,
3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy,
poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które
powinny zawierać:
a) opis zmiany i jej charakter,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.
8. Zatrudnienie:
1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia;
2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia;
3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ku Słońcu
Szczecin 71-080
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu
Szczecin 71-080
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.