„DOSTAWA KOTLECIAREK ELEKTRYCZNYCH DO MIĘSA WRAZ Z MONTAŻEM” - sprawa 91/2019

» Opis zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Ustawy)
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kotleciarek elektrycznych do mięsa wraz z montażem, zgodnie z wymaganiami i w ilościach określonych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz ofertowy i opis przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych
w Załączniku Nr 3 do SIWZ stanowiącym Ogólne Warunki Umowy i Rozdziale III SIWZ, następująco:
Zakres i rodzaj przedmiotu zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia Kod CPV JM Ilość – zakres podstawowy Ilość – zakres opcji
1 Kotleciarka -prasa do mięsa 42215100-7 szt. 3 1

Wykaz miejsc dostawy i montażu przedmiotu zamówienia (kompleksy wojskowe):
Przedmiot zamówienia JM Ilość – zakres podstawowy Ilość – zakres opcji;
1 Kotleciarka -prasa do mięsa (z montażem) szt. 3 Grupa ul. Koszarowa 2;Brodnica ul. Czwartaków 1 ;Chełmno ul. 1 Maja 4; szt 1 Grudziądz ul. Bema 2;
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
dostawę
rozładunek
wniesienie i ustawienie we wskazanym miejscu
montaż.
Zgodnie z treścią art. 34 ust. 5 ustawy PZP (prawo opcji) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego o 1 szt. asortymentową - jest to ilość maksymalna.
W przypadku zastosowania prawa opcji cena umowy, zostanie zwiększona o wartość zrealizowanych dostaw w ramach opcji.Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wypadkach konieczności zabezpieczenia potrzeb bieżących Zamawiającego. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem (za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu).
Realizacja uprawnienia jak wyżej nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga sporządzenia aneksu.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w wypadku braku realizacji umowy z uwzględnieniem prawa opcji.
2.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do:
a)dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca określonego w ust. 1;
b)rozładunku przedmiotu zamówienia;
c)wniesienia i ustawienia we wskazanym miejscu poszczególnych pozycji asortymentowych;
d)montażu urządzeń (w tym ich tzw. rozruchu technicznego i technologicznego);
Instalacji winien dokonać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy – posiadający profesjonalną – fachową wiedzę i doświadczenie. Personel techniczny Wykonawcy winien przygotować miejsce do montażu
i je uprzątnąć po wykonaniu montażu (w przypadku ubytków przywrócić we własnym zakresie i na swój koszt stan pierwotny).
e)jednorazowe przeszkolenie personelu z obsługi i eksploatacji urządzeń - szkolenie winno zostać przeprowadzone w dniu instalacji urządzenia) m.in. w zakresie obsługi codziennej, okresowej, bhp, programowania pracy, obsługi wyposażenia dodatkowego o ile dotyczy.
Powyższy zakres przedmiotu zamówienia jest realizowany we własnym zakresie i własnym staraniem Wykonawcy. Oferowana cena winna uwzględniać kompleksowe wykonanie wymaganego zakresu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej miejsca montażu (w tym dokonanie pomiarów) celem uwzględnienia przez Wykonawcę ewentualnych rozwiązań technicznych związanych
z montażem urządzeń i ich rozruchem. Wizja lokalna nie jest obligatoryjna, ani nie stanowi warunku koniecznego do złożenia oferty. Może mieć miejsce na wniosek (złożony faksem, elektronicznie
lub pisemnie), w odpowiedzi na który zostanie wyznaczony termin wizji lokalnej.
W przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy, ma on możliwość oględzin, pomiarów, identyfikacji rozmieszczenia - miejsca montażu w terminie 3-dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3.Opis przedmiotu zamówienia:
1)Przedmiot zamówienia winien być pełnowartościowy, w pierwszym gatunku, nie noszący znamion użytkowania / otwierania itp. spełniający wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
2)Przedmiot zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczony do Zamawiającego winien być jednakowy tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych / właściwościach fizyczno-chemicznych
w zależności od rodzaju danego produktu, kolorystyce, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia (o ile dotyczy) i wyprodukowany w 2018 r. lub 2019 r.
3)Przedmiot zamówienia winien być opakowany w nienaruszone, oryginale opakowania fabryczne bez uszkodzonych zabezpieczeń stosowanym przez producenta (np. plomba, oryginalna taśma) i/lub
w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych / właściwości fizyczno-chemicznych (w zależności od produktu) podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych.
Opakowanie musi umożliwiać pełną identyfikację towaru bez jego otwierania np. poprzez wskazanie
na nim rodzaju, parametrów, terminu gwarancji (o ile dotyczy).
Opakowania produktów winny być oznakowane w języku polskim oraz zawierać co najmniej:
znaki identyfikujące produkt (w szczególności znak towarowy lub markę producenta),
numer katalogowy (jeżeli dotyczy),
Każdy dostarczony produkt musi posiadać tzw. etykietę z informacjami o produkcie
na opakowaniu jednostkowym w szczególności zawierającą: nazwę towaru, producenta, datę produkcji i datę gwarancji.
4) Urządzenia winny być oznaczone znakiem CE - Conformité Européenne (bezpośrednio na sprzęcie,
a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).
5) Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży
to w gestii Wykonawcy.
6) Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji licząc bieg terminów od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego terminu gwarancji niż wymagany będzie on obowiązywał zgodnie z treścią oferty – Rozdział XIII ust. 1 pkt 3 SIWZ).
4. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, parametru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego co najmniej wymagania minimalne określone przez Zamawiającego w treści Załącznika nr 1 do SIWZ oraz nie gorszego w zakresie jakości przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności i celu przeznaczenia.
6.Każdy oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z obowiązującymi normami oraz posiadać deklaracje zgodności, atesty/aprobaty dopuszczające do użytku (o ile dotyczy danego produktu). Zamawiający określił w treści Załącznika nr 1 do SIWZ– dokumenty, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą.
7.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SIWZ stanowiący „Ogólne Warunki Umowy”.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się