Przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią (Program)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą (Program). Zakres i struktura Programu zostały określone w Załączniku do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg).
Wykonanie zamówienia będzie podzielone na 3 etapy:
• Etap 1. będzie obejmował prace analityczne (sporządzenie analizy społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia, analizy SWOT/TOWS oraz drzewa problemów i celów).
• W etapie 2. Wykonawca we współpracy z Grupą Roboczą przygotuje projekt Programu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (opracowanie 2 komponentów jego zawartości).
• Etap 3 nastąpi po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektu Programu i będzie obejmował wprowadzenie uwag zgłoszonych w tym procesie do projektu Programu oraz przygotowanie i prezentowanie ostatecznej wersji Programu we wskazanym zakresie, we współpracy z Instytucją Zarządzającą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się