Usługi naprawcze i konserwacyjne muru ochronnego w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych muru ochronnego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, które wykonywane będą na terenie Ośrodka zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1A.
Podstawowy zakres czynności naprawczych i konserwacyjnych do wykonania obejmuje następujące czynności:
1. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni poziomych i pionowych obróbek blacharskich wieńca górnego muru ochronnego – (94,85mb +61,25mb) x 0,7m = 109,27m2
2. Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych muru ochronnego. Powierzchnia zewnętrzna muru - 295mb x 4,65m = 1 371,75m2. Powierzchnia wewnętrzna muru ochronnego - 289mb x 5,20m=1 502,80m2.
3. Wymagane czynności przygotowawcze dla prawidłowego przygotowania podłoża:
- kurz, pył - oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem (max. 200 barów) i pozostawić do wyschnięcia,
- luźne resztki wylewki lub zaprawy ze spoin - skuć i oczyścić,
- nierówności, defekty i ubytki - skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresu karencji,
- wilgoć - pozostawić do wyschnięcia, wyeliminować ewentualne przyczyny podciągania kapilarnego,
- wykwity - oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem,
- luźne i nienośne elementy elewacji muru - wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z zachowaniem odpowiednich okresów karencji,
- brud, sadza, tłuszcz - zmyć wodą pod ciśnieniem (max. 200 barów) z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
4. Wykonanie gruntowania podłoża odpowiednim preparatem gruntującym -1 371,75m2 + 502,80m2 = 2 874,55m2
5. Od strony zewnętrznej muru montaż listew startowych ponad cokołem z glazury (tylko w polach między słupami)
6. Wyrównanie powierzchni muru warstwą płyt ze styropianu EPS 100 grubości 20mm - 2 874,55m2 x 0,02m = 57,49m3 (montaż na klej metodą na „grzebień” 10-12mm)
7. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego o ciężarze właściwym 160 g/m2 - 2 874,55m2 x 1,1 = 3 162m2
8. Wykonanie warstwy wyrównującej z masy klejowej pod tynk silikonowy
9. Wykonanie 5 sztuk dylatacji pionowych – 5 x 5,20mb
10. Pokrycie powierzchni gruntem sczepnym właściwym do tynku
silikonowy
11. Wykonanie ostatecznej warstwy maszynowego tynku silikonowego w granulacji max. 1,5mm, kolor po przedstawieniu wzornika przez Wykonawcę
12. Uzupełnienie dylatacji pionowych rozprężną taśmą dylatacyjną.
Podane powyżej informacje mają charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystyka prac oraz podstawowe parametry techniczne zadania określono w załącznikach do SIWZ, tj.:
Załączniku pn. „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług”,
Załączniku pn. „Przedmiar robót”.
Załączniki określają warunki wykonania robót związanych z naprawą i konserwacją powierzchni muru ochronnego od strony zewnętrznej i wewnętrznej Ośrodka. Jednocześnie załączony do SIWZ „przedmiar robót” stanowi jedynie dokument pomocniczy do wyceny oferty.
Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone w dokumentacji materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
Powyższe oznacza, że użyte nazwy marek (firm), wyrobów budowalnych czy technologii należy traktować w myśli art. 29 ust. 3 Ustawy PZP jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. A zatem możliwe jest użycie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, warunków Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji przetargowej.
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym zlokalizowany jest w budynku, w którym przebywają bardzo niebezpieczni pacjenci, a prace objęte zamówienie, wykonywane będą na terenie instytucji, która posiada infrastrukturę techniczną i medyczną oraz jest obiektem działającym. W związku z tym, iż prace wykonywane będą w obiekcie czynnym nie mogą one zakłócać funkcjonowania jego pracy.
Prace objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą etapami, według uzgodnionego między stronami oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego, harmonogramu rzeczowo – finansowego prac, którego wstępny projekt przedstawi Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca planowanych prac oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zadania, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej – brak przeprowadzenia wizji lokalnej nie uniemożliwia Wykonawcy złożenia oferty i udziału w postępowaniu przetargowym.
Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym przyjęte rozwiązania na każdym etapie ich wykonania.
W czasie realizacji zadania Wykonawca zorganizuje miejsce prac własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony prac, a także będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac. Każdorazowo po zakończeniu prac należy posprzątać wyznaczony odcinek pracy. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych prac oraz będzie stosował elektronarzędzia o niskim poziomie hałasu.
Wszelkie narzędzia używane przy pracy muszą być sprawdzone ilościowo przed rozpoczęciem prac, a następnie po zakończeniu pracy, należy sprawdzić czy ich stan ilościowy zgadza się. W przypadku stwierdzenia braku należy fakt ten zgłosić niezwłocznie ochronie Ośrodka.
Do Wykonawcy należy zabezpieczenie koszy/kontenerów na odpadki oraz pokrycie kosztów ich wywozu.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących na terenie Ośrodka. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę zostanie poinformowany o w/w przepisach.
Zamawiający informuje, iż na terenie całego Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Na terenie Ośrodka nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Wszelkie ustalenia dotyczące organizacji prac zapadać muszą w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jednocześnie codziennie (lub dzień wcześniej) przed przystąpieniem do prac, zakres prac wykonywany w danym dniu musi być szczegółowo ustalony z wyznaczoną przez Zamawiającego osobą. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może przerwać prace do czasu ich usunięcia.
W dniu przekazania miejsca wykonywania prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadania, w tym również listę osób zatrudnionych przez Podwykonawców. W przypadku zmian, zaktualizowana lista winna zostać dostarczona do Biura Ochrony na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem dalszych prac – każdy pracownik Wykonawcy wchodząc na teren Ośrodka musi posiadać dowód osobisty i okazać go każdorazowo na wezwanie pracownikowi Biura Ochrony Ośrodka.
Praca na terenie Ośrodka nie może trwać w godzinach 21.00 – 07.00, ze względu na obowiązującą w tych godzinach ciszę nocną. W wyjątkowych sytuacjach kiedy praca nie wymaga użycia narzędzi wywołujących hałas może zostać wyrażona zgoda na przedłużenie prac do godziny 22.00.
Zamawiający informuje również, iż nie ma możliwości udostępnienia Wykonawcy powierzchni magazynowej, warsztatowej, socjalnej, co oznacza, że organizacja takiego zaplecza leżeć będzie po stronie Wykonawcy.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 – miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, obejmujący wszystkie wykonywane prace. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia – termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w SIWZ oraz złącznikach do niej, w tym na zasadach określonych we wzorze umowy. Warunki określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ stanowią jej integralną część.
Jednocześnie, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiający określa, że jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie pracy określonej
w art. 22 § 1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, Zamawiający wymaga, aby osoby te były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, weryfikowania danych w tym zakresie oraz konsekwencje niewywiązywania się ze zobowiązania określa § 15 projektu umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Zalesie 1a
Gostynin 09-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
Zalesie 1a
Gostynin 09-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się