OKRESOWA KONTROLA PRZEWODÓW KOMINOWYCH

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji (Do 5 dni od podpisania zlecenia, proszę potwierdzić)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.)
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Referencje (proszę o załączenie dokumentów uprawniających do wykonywania przedmiotowej usługi)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wykonanie:
1. Usługi okresowej (rocznej) kontroli przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z zapisem art. 62.1C ustawy Prawo budowlane oraz wystawienie wymaganych przepisami dokumentów. Kontrolę przewodów kominowych należy przeprowadzić w budynku UDT we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 51.
Przed złożeniem oferty, Wykonawcy zaleca się dokonać wizji lokalnej w uzgodnionym terminie podczas której dokona niezbędnych inwentaryzacji i oględzin, na podstawie których określi cenę za wykonanie przedmiotu zapytania..
2. Usługi okresowej (rocznej) kontroli przewodów kominowych, zgodnie z zapisem art. 62.1C ustawy Prawo budowlane oraz wystawienie wymaganych przepisami dokumentów. Kontrolę przewodów kominowych należy przeprowadzić w budynku UDT w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5.
Przed złożeniem oferty, Wykonawcy zaleca się dokonać wizji lokalnej w uzgodnionym terminie podczas której dokona niezbędnych inwentaryzacji i oględzin, na podstawie których określi cenę za wykonanie przedmiotu zapytania..

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: do 5 dni od podpisania zlecenia;

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;


Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego na wykonanie: 1. Usługi okresowej (rocznej) kontroli przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z zapisem art. 62.1C ustawy Prawo budowlane oraz wystawienie wymaganych przepisami dokumentów. Kontrolę przewodów kominowych należy przeprowadzić w budynku UDT we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 51.2. Usługi okresowej (rocznej) kontroli przewodów kominowych, zgodnie z zapisem art. 62.1C ustawy Prawo budowlane oraz wystawienie wymaganych przepisami dokumentów. Kontrolę przewodów kominowych należy przeprowadzić w budynku UDT w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5. (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.W przypadku pytań:

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 71/ 33 46 733 - UDT O/Wrocław; 77/4640838 - UDT Biuro w Opolu

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się