Dostawa płyt kulochwytowych

» Opis zapytania

Nazwa: Płyta kulochwytowa
Opis: PKC43, wymiary 750 mm x 600 mm x 50 mm, kolor zielony
Ilość: 30 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Termin dostawy: 14 dni kalendarzowych

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienie w wykonania przedmiotu zamówienia za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu zamówienia albo za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zamówienia – w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Adres dostawy: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku pl. Chopina 2, 57-300 Kłodzko

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 10:14


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

KWP Wrocław


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się