Wykonanie zabiegu stymulacji generatorem prochowym w odwiercie Dębki - 4.

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania zabiegu stymulacji przy użyciu generatora prochowego w odwiercie Dębki - 4 przeprowadzonego w interwale 2700,0 - 2715,0 m, bez zatłaczania odwiertu i bez zastosowania śluzy ciśnieniowej.
Informacje na temat wadium: 1. Wadium wnosi się na okres związania ofertą. 2. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert w pieniądzu gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Kwota wadium wynosi 5 000 zł (pięć tysięcy złotych). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert we właściwej kwocie. Wadium może być wniesione w następujący sposób: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 59 1030 1292 0000 0000 5579 1279 z adnotacją: „Wadium – CRZ: NL/PGNG/19/3013/OZ/EU - Wykonanie zabiegu stymulacji generatorem prochowym w odwiercie Dębki – 4. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, b) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych – oryginał powinien być dostarczony do pokoju nr 219 w PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 15 z adnotacją: „Wadium – CRZ: NL/PGNG/19/3013/OZ/EU – Wykonanie zabiegu stymulacji generatorem prochowym w odwiercie Dębki – 4. Kserokopia dowodu wniesienia wadium musi być załączona do oferty. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy skazany przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium dokonywany jest: a) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy gdy takie jest wymagane chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia; b) pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia postępowania przetargowego nie później niż z upływem terminu związania ofertą; c) wszystkim Wykonawcom - z chwilą unieważnienia postępowania, d) na pisemny wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; e) na pisemny wniosek Wykonawcy który został wykluczony lub którego oferta została odrzucona.
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
Inne uwagi: W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pok. 219 Otrzymanie drogą elektroniczną lub pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy o wydanie dokumentacji przetargowej przesłany faksem na nr +48 68 329 11 79, drogą elektroniczną lub pocztową.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 23.10.2019 11:30Siedziba Zamawiającego
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Odwiert Dębki - 4 przynależny do kopalni: KRNiGZ Gorzysław / Żarnowiec/ OG Dębki, miejscowość Dębki - Karwia.


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034, Polska, beata.karpuk@pgnig.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się