Zakup 15 tysięcy sztuk znaczników RFID w wykonaniu EX.

» Opis zapytania

Nazwa: Znaczniki RFID w wykonaniu EX.
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu w załączonym SIWZ.
Ilość: 15000 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin związania z ofertą (45 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do złożenia oferty, proszę potwierdzić.)
Termin realizacji Zakupu (do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy, proszę określić/potwierdzić.)
Gwarancja (Nie krócej niż 36 miesięcy, proszę określić )
Warunki płatności (30-tego dnia od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, zgodnie ze wzorem Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), proszę potwierdzić.)
Warunki dostawy (Po stronie Wykonawcy, zgodnie ze wzorem Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), proszę potwierdzić)
Aktualny KRS, bądź wydruk z CEiDG (Proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 1, Dział III SIWZ)
Oświadczenie Wykonawcy (Proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 2, Dział III SIWZ)
Karta katalogowa (Proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3, Dział III SIWZ)
Kopie certyfikatów (Proszę dołączyć, zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1.2 ppkt 4, Dział III SIWZ)
Umowa spółki cywilnej (Zgodnie z pkt 2.1 ppkt 3, Dział III SIWZ/opcjonalnie)
Inny dokument (Proszę dołączyć, np. Pełnomocnictwo/opcjonalnie)

Opis i specyfikacja:

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i warunków udziału w postępowaniu - w załączonym SIWZ. Oferty proszę składać tylko poprzez Platformę Zakupową, zgodnie z pkt 4 Dział III SIWZ - na której zamieszczane będą również odpowiedzi na zadane pytania. Załącznik nr 3 do SIWZ należy wydrukować w wersji zamieszczonej na Platformie Zakupowej, uzupełnić w częściach tego wymagających i załączyć do oferty w formie skanu (.pdf).
Skany dokumentów muszą być poświadczone przez Osoby Uprawnione „za zgodność z oryginałem”.
Osoba do kontaktu: Robert Bartoszewski, mail: robert.bartoszewski@pern.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych ofert złożonych w ramach przedmiotowego postępowania na stronie internetowej – www.platformazakupowa.pl - Platforma Zakupowa OPEN NEXUS (pkt. 10 Dział I SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja



» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

PERN S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się