Zakup i wymiana akumulatorów dla potrzeb KMP w Łodzi

» Opis zapytania

Nazwa: Zakup i wymiana akumulatorów dla potrzeb KMP w Łodzi
Opis: usługa
Ilość: 1 [kpl.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAprzedmiotem zamówienia jest zakup 62 szt . akumulatorów dedykowanych do UPS Inform Pyramid DSP 60 kVA zainstalowanego w KMP w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 . W chwili obecnej zamontowane są akumulatory EP 42-12 W skład usługi wchodzi:
- wymiana zakupionych akumulatorów
- zabranie starych akumulatorów do utylizacji
- ponowne uruchomienie systemu
- po uruchomieniu wykonanie pomiarów i przedstawienie zamawiającemu protokołu2 INNE WARUNKI I POSTANOWIENIA- zamawiana usługa zostanie wykonana w obiekcie KMP w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30- wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu leżąpo stronie Wykonawcy- rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie wystawionej przezWykonawcę faktury VAT.- termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury wystawionejna Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 91-048 Łódź ul. Lutomierska 108/112 NIP726-000-44-58.- dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu oraz w trakcie wykonywania usługi- Zamawiającywymaga przesłania/dostarczenia wraz z fakturą podpisanego oświadczenia z pkt.7-Zamówieniaodbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej OPEN NEXUS .

3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIAtermin realizacji zamówienia - 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy
4 DODATKOWE INFORMACJEDodatkowych informacji udziela p. Zdzisław Leśniak tel.42/665-11-12

5 Zamawiający zastrzega sobie prawa do niezrealizowania zamówienia bez podaniaprzyczyn. Zastrzega się możliwość częściowej realizacjiZamówienia.

6. KLAUZULA NR .1Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policjiw Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji wŁodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail:iod@ld.policja.gov.pl3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:a. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresierealizacji postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzonego wtrybie postępowanie na Platformie Zakupowej. (podstawą przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. c RODO). b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowyzawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnymlub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawąprzetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panidotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawozamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww.ustawy.27 lipca5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Paniprawo do: a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, żeudostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszaćtajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest KomendantWojewódzki Policji w Łodzi;b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżelikwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że sąprzetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale niezgadza się na ich usunięcie;6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policjiw Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Paniprawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawozamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznymdo realizacji umowy.8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej wformie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczącychzamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacjicelów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisaniaumowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasieprzez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określaJednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Wykonawcyskładający ofertę muszą złożyć niniejsze oświadczenie, może to być w treściskładanej oferty/wycenie/formularzu cenowym/w formularzu poprzez platformęzakupową/w innym dokumencie, który składają w postępowaniuWykonawcy składający ofertę muszą złożyć niniejsze oświadczenie, może to być wtreści składanej oferty/wycenie/formularzu cenowym/w formularzu poprzezplatformę zakupową/w innym dokumencie, który składają w postępowaniu7. OŚWIADCZENIEOświadczam, że:• dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane iudostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679• wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOwobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośredniopozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wniniejszym postępowaniu /W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niżbezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązkuinformacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treścioświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jegowykreślenie/• przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej wwarunkach postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się