Badanie ankietowe dotyczące mieszkańców wskazanych przez zamawiającego gmin przyległych do obszarów chronionych lub znajdujących się na terenie obszarów chronionych wymienionych w przedmiocie zamówienia: Drawieński Park Narodowy, Iński Park Krajobrazowy, Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa w ramach projektu Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (akronim: REGE) numer INT107

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia: Badanie ankietowe dotyczące mieszkańców wskazanych przez zamawiającego gmin przyległych do obszarów chronionych lub znajdujących się na terenie obszarów chronionych wymienionych w przedmiocie zamówienia: Drawieński Park Narodowy, Iński Park Krajobrazowy, Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa Opis badania: 1. Badanie dotyczy mieszkańców gmin wchodzących w skład obszarów chronionych wymienionych w przedmiocie zamówienia: Drawieński Park Narodowy, Iński Park Krajobrazowy, Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa. 2. W każdym obszarze chronionym należy przebadać 400 osób (czyli łącznie w trzech obszarach należy przebadać 1200 osób). 3. Badanie zostanie przeprowadzone za pomocą ankiety, zawierającej 30 pytań (czas wypełnienia ankiety to około 15 minut). 4. Badanie należy przeprowadzić metodą CATI. 5. Wykonawca powinien dostarczyć tabele wynikowe w formie arkusza kalkulacyjnego w okresie do pięciu tygodni od momentu rozpoczęcia badania. 6. Badanie powinno uwzględnić strukturę miejscowej ludności (strukturę według wieku, miejsca zamieszkania, płci). 7. Gminy, które należy wziąć pod uwagę w trakcie badania: 1) Drawieński Park Narodowy: Drawno, Bierzwnik, Dobiegniew, Tuczno, Człopa, Krzyż Wielkopolski, Drezdenko, Kalisz Pomorski. 2) Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa: Stare Czarnowo, Gryfino, miasto Szczecin (prawobrzeże, osiedla: Jezierzyce, Płonią, Śmierdnica, Majowe, Bukowe, Zdroje, Podjuchy, Żydowce-Klucz). 3) Iński Park Krajobrazowy: Ińsko, Chociwel, Dobrzany, Węgorzyno. Formularze ankiet stanowią załącznik do siwz. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszące znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (w szczególności: ankietera). Procedura weryfikacji zastosowania postanowień niniejszego ustępu została określona we wzorze umowy. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika, oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie wykazu w wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1, 3 uPZP. Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie art. 94 ust. 2 uPZP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się