Przegląd i konserwacja instalacji ppoż ( system sygnalizacji pożarów i hydrantów) w obiektach administrowanych przez KWP w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

» Opis zapytania

Nazwa: 1
Opis: Przegląd i konserwacja instalacji ppoż ( system sygnalizacji pożarów i hydrantów) w obiektach administrowanych przez KWP w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniuzwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług wzakresie przeglądów ikonserwacji instalacji ppoż ( system sygnalizacji pożarów i hydrantów) wobiektach administrowanych przez KWP w Poznaniu na terenie województwawielkopolskiego.

Zakres prac:

Przegląd Systemów sygnalizacji pożarowej

- przegląd central pożarowych

-przegląd czujekdymu wraz z zadymianiem (wszystkie czujki)
-pomiarszczelności czujek jonizacyjnych
- uruchomienieROP-ów
-demontaż iutylizacja niepotrzebnych czujek jonizujących

– potwierdzona protokołem odbioru i przekazania czujek do utylizacji

-drobnenaprawy w przypadku wystąpienia usterek- POWCZEŚNIEJSZEJ ZGODZIE TELFONICZNEJ WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW na podstawieodrębnego zlecenia

-sprawdzeniepojemności akumulatorów

Przegląd Systemów wentylacji pożarowej
- przeglądcentral oddymiania
- przeglądsiłowników i klap oddymiających
- sprawdzenie pojemności akumulatorów
Przegląd hydrantów wewnętrznych izewnętrznych
- sprawdzeniewydajności hydrantów

- próbyciśnieniowe węży ( węże, którym wyszła legalizacja)
- sprawdzenieprawidłowego oznakowania hydrantów

Przegląd drzwi ppoż

-jak w zaleceniach producenta

Wymaganedokumenty:

-Koncesja MSWiAw zakresie usług, ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczeniatechnicznego

-ZezwoleniePaństwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej z Prawem atomowym-polegające na: instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródłapromieniotwórcze (izotopowych czujek dymu) oraz obrocie tymi urządzeniami,transporcie źródeł promieniotwórczych zainstalowanych w izotopowych czujkachdymu oraz ich przechowywaniu w magazynie źródeł promieniotwórczych
-Wpis na listękwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego-Uprawnienia dowykonywania przeglądów central ppoż
-Uprawnienia dosprawdzenia wydajności hydrantów i prób ciśnieniowych węży hydrantowych

Wykaz jednostek podlegających przeglądowi znajduje się w załączniku.
Wymagania Wystawiającego:
Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto

Termin realizacji zamówienia 30.11.2019 r.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez Zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przezZamawiającego protokół odbioru robót.

Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad

Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia

Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń

Dostawca, który nie wywiązał się w innych postępowaniach i zleconych pracach/ usługach przez KWP w Poznaniu w zakresie (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 08:53


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się