Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej oraz wykonanie instalacji c.o. gazowej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Przyjemnej 14/1 w Katowicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przyłącza wody i kanalizacji deszczowej oraz budowie instalacji gazu i c.o. wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Przyjemnej 14/1 w Katowicach, działka nr 1582/55, usytuowanej na terenie zabytkowego osiedla robotniczego Katowice-Giszowiec, wpisanego do rejestru zabytków.
2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie były przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2019, poz. 1040 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót określonych w przedmiarze, tj. wykonanie przyłącza wody i kanalizacji, instalacji wody, kanalizacji, gazu i c.o. oraz robót towarzyszących. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, robotami, dostawców materiałów, usług transportowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Parametry równoważności. 1) Jeżeli dokumentacja projektowa w tym STWIOR lub przedmiar robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej w tym w STWIOR lub przedmiarze robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
4. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi: - na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XVIII SIWZ).
5. Prace będą prowadzone w zamieszkanym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości dróg komunikacyjnych, podwórka oraz innych pomieszczeń objętych robotami.
6. Zamawiający wymaga stałego nadzoru kierownika budowy w trakcie prowadzenia realizacji robót.
7. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki realizacji przedmiotu zamówienia i sposób rozliczania określa: wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ, przedmiar robót - Załącznik nr 6 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), warunki oraz uzgodnienia z Katowickimi Wodociągami, Miejskim Zarządem Ulic i Mostów i innymi instytucjami - Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2019 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się