„Świadczenie usług przewozu tj. dowozu i odwozu dzieci i młodzieży Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Daleszycach”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług przewozu tj. dowozu i odwozu dzieci
i młodzieży Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Daleszycach w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2020r.”.
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej realizowane będą według wykazu planowanych tras,
i godzin z podziałem na:

Zadanie nr 1 Przewozy do min. 42 osób.
Zadanie nr 2 Przewozy do min. 9 osób.
2) W okresie obowiązywania umowy wykaz planowanych tras dowozu uczniów, może ulec zmianom
w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczniów dowożonych do szkoły na skutek decyzji rodziców o zmianie placówki do której ich dziecko będzie uczęszczało w roku 2019/2020.
Ponadto wykaz ten może ulec zmianie co do godzin dowozu i odwozu uczniów w wyniku konieczności dokonania przez dyrektora zmiany rozkładu zajęć lekcyjnych itp. albo też zmiana ta będzie konieczna ze względu na ustalone lub w czasie trwania umowy zmieniane kursy na trasach przejazdowych przez Wykonawcę.
3) Usługi te będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, posiadającego aktualne badania techniczne, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, do świadczenia usługi. Wykonawca zobowiązany jest dbać o stan techniczny pojazdów, zapewniając bezpieczeństwo i punktualność. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i odwozu.
4) W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu w czasie do 1 godziny i 15 minut, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. Zastępczy środek transportu musi spełniać wymagania techniczne wymagane przepisami Ustawy o ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu lub odwozu wykonawca pokryje dodatkowo koszty dowozu lub odwozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez zamawiającego.
5) Wykonawca zapewnia na własny koszt ubezpieczenie przewożonych dzieci.
6) Przewozy odbywać się będą zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001r.
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 58 ze zm.) na podstawie zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym.
7) Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusach miejsca siedzące.
8) Pojazdy służące do przewozu osób nie mogą być starsze niż 2001 r. oraz muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 11
Daleszyce 26-021
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach
ul. Sienkiewicza 11
Daleszyce 26-021
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się