Dostawa przełączników sieciowych z akcesoriami

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Adres dostawy:
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Wymagania dodatkowe:
Cena (100%)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.)
Dostawa (Koszt dostawy po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.)
Termin dostawy (Do 21 dni od dnia przekazania zlecenia realizacyjnego przez Zamawiającego, proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:
Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

Dostawa przełączników sieciowych z akcesoriami

Zamawiający wymaga:

• warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
• termin realizacji: do 21 dni od dnia przekazania zlecenia realizacyjnego przez Zamawiającego;
• termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert;
• Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności prawidłowego podatku VAT (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wyliczona wartość oferty winna być traktowana jako brutto. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwota wynagrodzenia brutto podana w ofercie będzie pomniejszona o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami. Podana w ofercie cena całkowita brutto musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania;
• dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski i musi być objęty gwarancją producenta.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najniższą cenę. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Pozostałe informacje:

• Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem przez Wykonawców oferty;
• Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień;
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści złożonych ofert oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zaproszenia niepowodujących istotnych zmian w treści złożonych ofert – niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę o dokonanej poprawie;
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego;

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Informacje dot. ochrony danych osobowych zawiera załącznik RODO.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Muzeum Śląskie w Katowicach


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się