Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa urządzenia do pobierania skóry – 1szt.; Pakiet 2: Dostawa automatycznego licznika komórek -1 szt.; Pakiet 3: Dostawa licznika komórek z wyposażeniem - 1szt.; Pakiet 4: Dostawa wirówki – 1szt.; Pakiet 5: Dostawa naczynia Dewara z wyposażeniem – 1szt.; Pakiet 6: Dostawa aparatu do Real Time PCR z wyposażeniem – 1szt.; Pakiet 7: Dostawa mikrowirówki laboratoryjnej – 1szt.; Pakiet 8: Dostawa osłony wyciszającej do pompy – 1szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych Pakietów został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.8 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
dostawa przedmiotu zamówienia do: Pakiet 1: Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Koszykowa 82a, 02-008 Warszawa; Pakiet 2: Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Banacha 1B, pok. P14, 02-097 Warszawa; Pakiet 3: Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Pawińskiego 3c, 02-106 Warszawa, Pakiet 4: Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, Pakiet 5: Zakład Immunologii, Jana Nielubowicza 5, blok F, 02-097 Warszawa; Pakiet 6: Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Banacha 1B, 02-097 Warszawa; Pakiet 7, 8: Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Banacha 1, 02-097 Warszawa;
3.1. instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu,
3.2. podłączenie do mediów oraz uruchomienie sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania (dotyczy Pakietów: 1, 2, 3, 5, 6, 8);
3.3. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi (dotyczy Pakietów: 1, 2, 3, 5, 6, 8);
3.4. wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
3.5. przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik do Wzoru umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się