Dostawa Concentratora plus

» Opis zapytania

Nazwa: Concentrator plus - kompletny system 230 V, 50-60 Hz z wbudowaną membraną pompą próżniową i rotorem 48 miejscowym F-45-48-11 na próbki typu eppendorf o pojemności 1,5/2.0 ml
Opis: szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w : a) projekcie umowy, b) formularzu ofertowym. ofertę proszę składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej oraz na dokumentach załączonych do ogłoszenia wraz ze zdjęciami i opisem potwierdzającym zgodność asortymentu
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Wymagania i specyfikacja
1. Przedmiotem umowy jest dostawa Concentratora plus - kompletny system 230 V, 50-60 Hz z wbudowaną membraną pompą próżniową i rotorem 48 miejscowym F-45-48-11 na próbki typu eppendorf o pojemności 1,5/2.0 ml. według ilości i asortymentu wskazanego w formularzu ofertowo - cenowym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wszelkie koszty związane z realizacją dostawy w tym koszty, transportu leżą po stronie Wykonawcy.
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego KWP w Łodzi przy ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
4. Z wybranym Wykonawcą będzie zawarta umowa.
5. Złożenie ofert odbywać się będzie wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
8. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
9. Termin ważności oferty minimum 60 dni
10. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność
faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
12. Kryterium oceny: najniższa cena.

W razie pytań proszę o kontakt w godz. 8:30 do 15:30
Renata Krakiewicz tel. 42-665-32-32
e-mail: zzpgmt@ld.policja.gov.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się