Usługi archiwizacji i brakowania dokumentacji PO IiŚ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi archiwizacji i brakowania dokumentacji PO IiŚ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku Nr 7 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
3. Zatrudnienie osób na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących przedmiot zamówienia przez cały okres trwania umowy na warunkach, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Wynagrodzenie tych osób nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa szczegółowo wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
Warszawa 00-071
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
Warszawa 00-071
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.