zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora lekarza w placówce wykonującej inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne

» Opis zapytania

Zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora lekarza w placówce wykonującej inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne. Usługa będzie realizowana zgodnie z wymaganiami, określonymi w: 1) Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j. z dnia 2016.12.23);
2) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U.2009.150.1216); 3) Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz. 67 z dnia 28 października 2015 r. i stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. - Szczegółowy opis znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ. Przeglądy akredytacyjne przeprowadzone będą w jednostkach i terminach wyszczególnionych w pkt. 3 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się