Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia:
„Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką
z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie.”
2. Zakres zamówienia obejmuje:
budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie obejmująca:
- budowę drogi,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego
- regulację studni i zaworów,
- pozostałe roboty pomocnicze zgodnie z dokumentacja techniczną.
Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z:
- zajęcia pasa drogowego na czas budowy,
- doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac,
- kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku,
- zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, (nadmiar piasku
z wykopów należy wykorzystać do ewentualnej nieprzewidzianej wymiany gruntu
w przypadku takiej konieczności co należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania,
- wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
- wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do wykazania należytego wykonania robót,
- kosztów usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,
- zabezpieczenie odpowiednich przejść i przejazdów w ruchu pieszym i kołowym
- doprowadzenia terenu jezdni, chodników, dojazdów i obszarów zielonych zniszczonych podczas realizacji robót do stanu pierwotnego;
- przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w trakcie wykonywania robót;
- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót;
- zagospodarowania miejsca składowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt;
- utrzymania porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy;
Zamówienie realizowane jest w formie ryczałtu. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa – przedmiary oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące załącznikiem do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Stary Rynek 19
Mława 06-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Mława
Stary Rynek 19
Mława 06-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się