Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i lokali wchodzących w skład Zasobu WRSP oraz budynków biurowych KOWR OT we Wrocławiu na terenie woj. dolnośląskiego

» Opis zapytania

3.1 Wspólny Słownik Zamówień:
71356100-9 - Usługi kontroli technicznej
3.2 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i lokali wchodzących w skład Zasobu WRSP oraz budynków biurowych KOWR OT we Wrocławiu, zlokalizowanych na terenie woj. dolnośląskiego.
3.3 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz dokonania wpisu z przeprowadzonej kontroli w książkach obiektów budowlanych. Za protokół z kontroli stanu technicznego rozumie się dołączenie do książek obiektów budowlanych również:
- protokołu przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej,
- protokołu przeglądu instalacji gazowej,
- protokoły przeglądu systemu ogrzewania i klimatyzacji,
- przeglądu technicznego z oceną i ekspertyzą dotyczącą jego stanu technicznego.
3.4 Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia posiadanych książek obiektów budowlanych każdorazowo przed planowaną wizją na obiekcie. Wykonawca dokona wpisów w książkach istnieją-cych, w siedzibie Zamawiającego znajdującej się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60 lub Legnicy przy ul Jaworzyńskiej 199 lub Rakowicach Wielkich 15, w zależności od właściwości miejscowej wykonywanych zadań (przedmiotu zamówienia).
3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz obiektów oraz zakres prac przedstawiono w załączniku nr 1a-1d do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’
3.6 Zamówienie zostało podzielone na 4 odrębne przedmioty zamówienia:
Przedmiot 1
Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego, wymienionych w załączniku nr 1a do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’.
Przedmiot 2
Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali na terenie powiatów: oławskiego, wrocławskiego, m. Wrocław, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, górowskiego i wołowskiego, wymienionych z załączniku nr 1b do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’.

Przedmiot 3
Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali na terenie powiatów: głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego, złotoryjskiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego i świdnickiego, wymienionych w załączniku nr 1c do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’.
Przedmiot 4
Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów (siedzib) na terenie m. Wrocław, wymienionych w załączniku nr 1d do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’.
3.7 Poszczególne przedmioty zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu każdego z przedmiotów zamówienia zostaną odrzucone.
3.8 Zamówienie określa maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości zamówienia, tj. wyłączenia poszczególnych obiektów budowla-nych.
3.9 Usługa będzie wykonywana na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współ-życia społecznego.
3.10 Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja w terenie i w razie wątpliwości lub braków w do-kumentacji, złożenie pisemnego zapytania.
3.11 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od od-powiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przed-miot zamówienia.
3.12 Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy:
3.12.1 powiadomienie najemców obiektów budowlanych o terminie wykonania przeglądu poprzez wywieszenie w budynkach zawiadomienia o terminach wykonywania kontroli z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o wywieszeniu w obiektach budowlanych zawiadomień. W razie problemów z wejściem do obiektów budowlanych w celu dokonania przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnego, ponownego powiadomienia najemców obiektów budowlanych poprzez wywieszenie w obiekcie powiadomienia o kontroli z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o wywieszeniu w budynkach zawiadomień. Wykonawca winien dokonać co najmniej trzy razy wywieszek zawiadomień o przeglądach,
3.12.2 usuniecie powiadomień o terminie wykonania przeglądu po przeprowadzeniu kontroli,
3.12.3 dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,
3.12.4 niezwłoczne zawiadomienie na piśmie Zamawiającego o każdym przypadku nieudostępnienia pomieszczeń w obiektach budowlanych w celu wykonania kontroli oraz o innych trudnościach w realizacji umowy,
3.12.5 przekazanie Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych kontroli. Protokoły muszą być sporządzone w formie pisemnej, wydrukowanej w 2 egzemplarzach,
3.12.6 Usługi należy wykonać zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi i Polskimi Normami.
3.13 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Mińska 60
Wrocław 54-610
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
Mińska 60
Wrocław 54-610
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się