Badania funkcjonowania systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań funkcjonowania systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie wraz z analizą i opracowaniem wyników w/w badań. Badania mają polegać na pomiarach napełnień Komunikacji Miejskiej w Krakowie (linie miejskie i aglomeracyjne), pomiarach wymiany pasażerskiej na przystankach Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz badaniach jakościowych oceny zadowolenia pasażerów z funkcjonowania systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Zamawiający zleci Wykonawcy, a Wykonawca wykona w okresie realizacji zamówienia przeprowadzenie maksymalnie 6000 roboczogodzin pomiarów wraz z opracowaniem wyników tych pomiarów. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby roboczogodzin wykonywanych pomiarów do nie mniej niż 5000 roboczogodzin. Wykonawca wykona badania jakościowe za pomocą ankiet przeprowadzanych na przystankach w liczbie zadeklarowanej w ofercie. Respondentami ankiety mają być pasażerowie Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Minimalna możliwa do zadeklarowania liczba ankiet to 1100, a maksymalna to 4000. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia innych badań Komunikacji Miejskiej w Krakowie w uzgodnieniu z Wykonawcą. W takim przypadku rozliczenie nastąpi na podstawie zrealizowanej liczy roboczogodzin.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się