Usługi realizowane w ramach kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Usługi realizowane w ramach kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026” jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochrony czynnej na nw. siedliskach:
1) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), w tym:

a) ekstensywne koszenie (ponad kępami torfowców) wykonane w październiku br. z usuwaniem biomasy poza granice siedliska, bez użycia ciężkiego sprzętu (ręcznie lub przy użyciu lekkich kosiarek listwowych) na pow. 0,72 ha.

b) odkrzaczanie polegające na mechanicznym lub ręcznym usunięciu (wycięciu) samosiewów drzew i krzewów takich gatunków jak: topola osika, wierzba sp., brzoza brodawkowata oraz innych gatunków wymagających takich czynności na pow. 0,21 ha z pozostawieniem egzemplarzy drzewiastych na siedlisku z płatami bobrka trójlistkowego.


2) 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, w tym:
a) ekstensywne koszenie wykonane w październiku br. z usuwaniem biomasy poza granice siedliska, bez użycia ciężkiego sprzętu (ręcznie lub przy użyciu lekkich kosiarek listwowych) na pow. 0,92 ha. W ramach tego siedliska w miejscu występowania poczwarówki zwężonej(1014) koszenie na wysokości 10-15 cm do końca października na pow. 0,11 ha;

b) odkrzaczanie polegające na mechanicznym lub ręcznym usunięciu (wycięciu) samosiewów drzew i krzewów takich gatunków jak: topola osika, wierzba sp., brzoza brodawkowata oraz innych gatunków wymagających takich czynności na pow. 0,86 ha.

3. Prace związane z usunięciem drzew i krzewów należy wykonać w okresie zimowym poza głównym okresem lęgowym ptaków tj. po 16 października, za pomocą np.: maczet, siekier, pił ręcznych lub spalinowych. Sprzęt użyty do koszenia i wywozu biomasy nie może swoim ciężarem spowodować znacznego naruszania wierzchniej warstwy gleby. W przypadku braku takiej możliwości usunięcie drzew i krzewów powinno być poprzedzone lustracją terenową mającą na celu sprawdzenie czy na ww. samosiewów i krzewach nie występują gniazda ptaków. Lustracja terenowa powinna być przeprowadzona przez osobę zlecającą pracę z ramienia Zamawiającego. Odkrzaczanie związanie z pozostawieniem form drzewiastych wiążę się z wycinaniem krzewów i podrostów drzew do 3 m wysokości.

4. Powstałą biomasę z wycinki drzew i krzewów oraz wykaszania należy przetransportować (wynieść lub wywieść w terminie do 2 tygodni od usunięcia) i składować poza powierzchnią obszaru siedliska przyrodniczego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w obrębie sąsiadujących z płatem wydzieleń) i złożenia w regularne stogi (roślinność zielna), stosy (roślinność krzewiasta i drzewiasta).

5. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie wykonania ww. prac i ich odbioru.
Wykonawca i Zamawiający nie mogą wprowadzać powstałej biomasy do obrotu na rynek.

6. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne – Leśnictwo Bandrów.
1) siedlisko 7230 wydzielenia: 186 dx, 186 cy, 194 cx, 194 hx, 195Al, 186 ix, 193 lx, 185 ax, 185 s, 185 ay, 186 px, 188 r, 186 o, 186 p, 186 fx;
2) siedlisko 7140 wydzielenia: 186 w, 186 z, 186 xx, 186 m.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Rynek 6
Ustrzyki Dolne 38-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Rynek 6
Ustrzyki Dolne 38-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się