,,WYCINKA DRZEW, ZAKRZACZEŃ, DARNI I TRAW, NASADZENIA REKOMPENSACYJNE NA TERENACH KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH” - sprawa 88/2019

» Opis zapytania

1.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem trzy zadania :
Zadanie nr 1:
Wycinka odrastających zakrzaczeń, traw i darni z Rawelinów, Bastionów, fosy i budynków Twierdzy Grudziądz przy ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu oraz nasadzenia rekompensacyjne na terenie Twierdzy Grudziądz (2019).
wycinka 160 497 m2 odrastających zakrzaczeń, traw i darni z Rawelinów I – IV, Bastionów I – V, fosy, budynków Twierdzy;
nasadzenia rekompensacyjne – 32 szt. lip drobnolistnych o minimalnych obwodach pni mierzonych na wysokości 100 cm po posadzeniu, wynoszących 14 cm, nasadzenia należy opalikować 3 palikami.
Zadanie nr 2:
Wycinka drzew na terenie kompleksu wojskowego w Grudziądzu przy ul. Czwartaków 3, Twierdza Grudziądz na terenie Bastionu IV (2020).
wycinka 1125 szt. drzew z terenu Bastionu IV
Zadanie nr 3:
Wycinka drzew i zakrzaczeń oraz nasadzenia rekompensacyjne na terenie kompleksów wojskowych w Grudziądzu, Chełmnie, Grupie gmina Dragacz (2019)
Grudziądz ul. Legionów 48A – 52
wycinka 2 drzew wraz z frezowaniem
 nasadzenia rekompensacyjne 2 sztuk – klon kulisty o minimalnych obwodach pni mierzonych na wysokości 100 cm po posadzeniu, wynoszących 12 - 14 cm, nasadzenia należy opalikować 3 palikami
Chełmno Grubno, Chełmno ul. Aleje 3 maja 4
wycinka 12 drzew bez frezowania Chełmno – Grubno
wycinka 10 drzew bez frezowania – Chełmno ul. Aleje 3 – go Maja
Grupa gmina Dragacz
wycinka 1 drzewa bez frezowania
wycinka zakrzaczeń – 21 500 m2
nasadzenia rekompensacyjne 6 sztuk drzew typu świerk o minimalnych obwodach pni mierzonych na wysokości 100 cm po posadzeniu, wynoszących 5 cm i wysokości min. 130 cm, nasadzenia należy opalikować 3 palikami
Grudziądz ul. Legionów, ul. Mieszka, ul. Dąbrówki
wycinka zakrzaczeń – 1000 m2
3.Wycinka drzew winna być wykonana zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 r.(Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późn.zm.).
4. Wszelkie prace winny być wykonane w zakresie objętym pozwoleniami, które posiada Zamawiający, a także z zachowaniem stosownych przepisów przeciwpożarowych i BHP. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
 zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących usługę i poszczególne czynności
(w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w sprzęt zabezpieczający);
 zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom przebywającym na terenie wykonywania usług.
Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub zaniechania.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałych szkód do pełnej wysokości przez doprowadzenie na własny koszt do stanu pierwotnego (przed uszkodzeniem) lub na żądanie Zamawiającego naprawienia szkody.
2.Wykonawca winien dysponować niezbędnym potencjałem technicznym warunkującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie określonym w Rozdziale V SIWZ
tj. dysponować wszystkimi niezbędnymi narzędziami i maszynami w tym: rębakami do gałęzi i liści, podnośnikami, piłami łańcuchowymi i spalinowymi, sekatorami, kosami, grabiami i sprzętem do przewożenia pociętego drewna i gałęzi np. ciągnik, samochód z przyczepą, taczki.
3.Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania i stosowania materiałów i środków BHP
i ochrony osobistej, w szczególności: kasków ochronnych, okularów, rękawic, szelek bezpieczeństwa, obuwia ochronnego i specjalistycznego.
4.Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja następuje staraniem i na koszt Wykonawcy.
5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie odbioru, wywozu, transportu i utylizacji odpadów (śmieci itp.) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej mierze w szczególności z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.).
6.Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile występuje) aby osoby wykonujące czynności cięcia drzew i zakrzaczeń były zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia.
Powyższe dotyczy osób wykazanych przez Wykonawcę celem spełnienia warunku zdolności zawodowej na etapie badania i oceny ofert (według Rozdziału VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ – Załącznik nr 7 do SIWZ), którym Wykonawca przypisał czynności, o których mowa powyżej. Inne ewentualnie wykazywane osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione na umowę
o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy.
a)celem udokumentowania zatrudnienia osób jak powyżej:
Wykonawca w terminie dwóch dni roboczych od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób przeznaczonych do realizacji usługi według zadań, gdzie w treści wykazu Wykonawca dokona oznaczenia, które z wyszczególnionych osób są zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem rodzaju wykonywanych czynności, czasu zatrudnienia danej osoby oraz wymiaru czasu pracy, adres zamieszkania. „Wykaz” winien zostać przedłożony w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jeżeli „Wykaz osób” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać temu dokumentowi klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” z załączeniem uzasadnienia zastosowania klauzuli.
b)w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w Rozdziale III ust. 10 SIWZ, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże do wglądu Zamawiającemu oryginalne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ.
Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. a) i b) skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w sposób i wysokości określonej w §7 Ogólnych Warunkach umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy.
7.Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, pozostałe odpady (zmielone gałęzie), wycięte drzewa Wykonawca wywiezie i zagospodaruje we własnym zakresie i na swój koszt.
Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru, wywozu i zagospodarowania na własne potrzeby pozyskanego drewna.
Wykonawca na etapie złożenia oferty nie wycenia wartości drewna, które zostanie pozyskane w wyniku realizacji usługi.
Zaoferowana cena w ofercie ogółem stanowi cenę (wynagrodzenie Wykonawcy), która zostanie pomniejszona przez Zamawiającego o wartość zagospodarowanego drewna na etapie realizacji umowy na zasadach określonych umową (Załącznik nr 3 do SIWZ).
Pozyskane z wycinki drzew drewno Wykonawca odbierze na podstawie protokołu przekazania drewna.
8.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się