WYKONANIE PRZEGLĄDU OKRESOWEGO I KONTROLI METROLOGICZNEJ URZĄDZEŃ TYPU ALERT-2

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie przeglądu okresowego i kontroli metrologicznej urządzeń typu ALERT-2, dla jednostek JW 4430, JW 3605, będących na zaopatrzeniu 31 BLT.
Zamówienie zostało podzielono na 2 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Wykonawca może złożyć ofertę na oba zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz zakresem prac ujęty został w zał. nr 5 do SIWZ.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się