Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia pn.: „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną".
2. Miejsce wykonania prac: Teren Nadleśnictwa Knyszyn.
3. Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody oraz realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związane z zachowaniem i odtworzeniem elementów środowiska przyrodniczego, wynikające z załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca po zakończeniu usługi zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie technologii realizacji przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy wykorzystując techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym,
2) Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy będą:
a) spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania,
b) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace,
c) posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.
3) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 7 ppkt 2).
7. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) osobę wykonującą prace fizyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Aleja Niepodległości 31
Mońki 19-101
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Knyszyn
Aleja Niepodległości 31
Mońki 19-101
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się