na dostawę robota przegubowego o 6 – ciu stopniach swobody dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy Naukowo Badawcze

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego robota przegubowego o 6-ciu stopniach swobody dla Politechniki Świętokrzyskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do marek konkretnych producentów oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego urządzenia. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenie innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie.
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
- Dostarczenia urządzenia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia według załącznika nr 1 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- Przekazania prawa do korzystania z oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach lub dostarczonego wraz z urządzeniami,
- Uruchomienia, sprawdzenia poprawności działania urządzenia. Po zainstalowaniu i uruchomieniu, urządzenie powinno być w pełni gotowe do pracy.
- udzielenia serwisu gwarancyjnego na warunkach co najmniej takich jak w załączniku nr 2 do SIWZ.

Ponadto sprzęt powinien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się