Remont chodnika w miejscowości Nowa Wieś

» Opis zapytania

Przedmiot postępowania obejmuje: Remont chodnika w miejscowości Nowa Wieś.
Istniejący chodnik jest wykonany z płytek chodnikowych betonowych spękanych i zdeformowanych.
Roboty będą prowadzone na 3 odcinkach na łącznej długości 823 m .
Zakres prac obejmuje: część I – strona lewa (od przystanku w kierunku Grębowa do sali wiejskiej w Nowej Wsi)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ,trasa w terenie równinnym: 0,490 km , Rozebranie
istniejących krawężników betonowych na podsypce piaskowej 15x30x100 cm: 440 m, Mechaniczne rozebranie
istniejących wjazdów do posesji z koski betonowej typu trylinka:89,65 m2 , Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt
betonowych 30x30x5 cm oraz 35x35x5 cm: 586,75 m2, Regulacja wysokościowa betonowych pokryw studni
kanalizacyjnej:9,00 szt, Regulacja wysokościowa żeliwnych elementów studzienek kanalizacyjnych: 3,00 szt,
Roboty ziemne pod chodnik z transportem urobku na odległość do 1 km: 80,85 m3 , Transport gruzu samochodem
samowyładowczym z rozbiórki:29,34 m3 , Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm:490
m , Ława pod krawężnik z betonu C12/15 z oporem:36,75 m3, Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm
na podsypce cementowo-piaskowej:490 mb, Roboty ziemne pod wjazdy do posesji grub. 33 cm :37,83 m3, Ręczne
plantowanie powierzchni pod wjazdy do posesji:114,65 m2, Wykonanie podłoża pod wjazdy do posesji z kruszywa
łamanego grub. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm:114,65 m2 , Wykonanie wjazdów do posesji
z kostki betonowej typu polbruk szara grubości:114,65 m2 , Ręczne plantowanie powierzchni pod chodnik:750
m2, Wykonanie chodnika z kostki betonowej typu polbruk grubości 6 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 5 cm :750 m2 , Wykonanie rowków pod obrzeża betonowe 8x30 cm :624,00 m,:624,00 szt,

część II – strona prawa (od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5153 w kierunku Różopola)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ,trasa w terenie równinnym: 0,200 km , Rozebranie istniejących krawężników betonowych na podsypce piaskowej 15x30x100 cm:200m , Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów do posesji z koski betonowej typu trylinka:94,00m2, Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych 30x30x5 cm oraz 50x50x7 cm:176,50 m2 , Regulacja wysokościowa betonowych pokryw studni kanalizacyjnej:6,00 szt, Regulacja wysokościowa studni TPSA:2,00 szt, Roboty ziemne pod chodnik z transportem urobku na odległość do 1 km:43,23 m3, Transport gruzu samochodem samowyładowczym z rozbiórki:44,13 m3 , Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm:200,00 mm, Ława pod krawężnik z betonu C12/15 z oporem:15,00 m3 , Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej:200,00 mb, Roboty ziemne pod wjazdy do posesji grub. 33 cm:31,02 m3 , Ręczne plantowanie powierzchni pod wjazdy do posesji:94,00 m2 , Wykonanie podłoża pod wjazdy do posesji z kruszywa łamanego grub. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm:94,00 m2 , Wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej typu polbruk szara grubości 8 cm:94,00 m2 , Ręczne plantowanie powierzchni pod chodnik:386,00 m2 , Wykonanie chodnika z kostki betonowej typu polbruk grubości 6 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm :386,00 m2 , Wykonanie rowków pod obrzeża betonowe 8x30 cm :253,00 m, Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej:253,00 m,

część III (skrzyżowanie drogi 4331P z drogą 5148P w kierunku Bud do mostu )
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ,trasa w terenie równinnym:0,133 km, Regulacja wysokościowa betonowych pokryw studni kanalizacyjnej:5,00 szt, , Roboty ziemne pod chodnik z transportem urobku na odległość do 1 km:20,46 m3, Transport gruzu i ziemi samochodem samowyładowczym z rozbiórki :48,84 m3 , Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm:133,00 mb, Ława pod krawężnik z betonu C12/15 z oporem:9,98m3 , Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej:133,00 mb, Roboty ziemne pod wjazdy do posesji grub. 33 cm :28,38 m3 , Ręczne plantowanie powierzchni pod wjazdy do posesji:86,00 m2 , Wykonanie podłoża pod wjazdy do posesji z kruszywa łamanego grub. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm:86,00 m2 , Wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej typu polbruk szara grubości 8 cm:86,00 m2 , Ręczne plantowanie powierzchni pod chodnik:186,00 m2 , Wykonanie chodnika z kostki betonowej typu polbruk grubości 6 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm :186,00 m2 , Wykonanie rowków pod obrzeża betonowe 8x30 cm:274,00 mb, Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej:274,00 mb

UWAGA : szczegółowy przedmiar robót stanowi załącznik Nr 1a , 1b , 1c .Wykonawca wykona prace zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186), sztuką budowlaną, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym
przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty
właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Transportowa 1
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Transportowa 1
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się