Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie na rok 2020, spełniających wymagania określone w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 poz. 2355 ze zm.) i w załączniku nr 13 do tegoż rozporządzenia a także wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1272) oraz odbiór starych tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, i ich złomowanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania w czasie trwania umowy z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości zamówienia na poszczególne tablice rejestracyjne. Zamówienia opcjonalne nie przekroczą 40% ilości każdego rodzaju tablic. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie opcjonalne na warunkach wynikających z zawartej umowy i po cenach określonych w złożonej przez wykonawcę ofercie. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się