Wykonanie instalacji upamiętniającej poległych kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w formie ,,Kubika"

» Opis zapytania

Wykonanie instalacji upamiętniającej poległych kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w formie "Kubika".

W załączeniu:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
2) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU),
3) Klauzula informacyjna (RODO),
4) Wzór Protokołu odbioru końcowego,
5) Wzór Formularza oferty.

Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty cenowej wypełnionego Formularza oferty. Dokument winien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji (KRS/CEIDG) lub zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty.

Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU.

Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się