Redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny PGL LP „Puszcza Solska” w Nadleśnictwie Józefów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na redukcji liczebności ssaków drapieżnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny PGL LP „Puszcza Solska” w Nadleśnictwie Józefów (obwód łowiecki nr 297, w części zarządzanej przez Nadleśnictwo Józefów – dalej zwanym OHZ) poprzez ich odstrzał.
2. W terminie realizacji zamówienia tj. do 30.11.2021 Wykonawca dokona redukcji liczebności ssaków drapieżnych w ilości nie przekraczającej łącznie 400 osobników. Przewiduje się pozyskanie następujących gatunków: lis, jenot, borsuk, kuna, norka amerykańska, tchórz ewentualnie szop pracz i szakal złocisty w momencie pojawienia się na terenie OHZ. Wykonawca będzie dokonywał redukcji w wysokości nie przekraczającej ilości ssaków drapieżnych zaplanowanych do odstrzału w Rocznych Planach Łowieckich na rok gospodarczy (sezon łowiecki) 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. Pozyskanie ww. drapieżników w drodze polowań winno odbywać się przez osoby uprawnione i z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z 2015 r. Nr 61, poz. 548 z późn. zm.) a także zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459 z późn. zm.).
3. Wykonawca w ramach zakładanej do redukcji ilości drapieżników będzie dokonywał również odstrzału drapieżników odłowionych w pułapki żywołowne wykładane przez Zamawiającego
w ramach Projektu. Szacuje się, że ilość drapieżników odłowionych w pułapki nie przekroczy 40 szt. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykładanie pułapek oraz ich obsługa prowadzona będzie przez pracowników Zamawiającego, natomiast uśmiercenia schwytanych drapieżników, zgodnie z art. 44a ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.) będzie dokonywał Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia. O schwytanym w pułapkę drapieżniku Zamawiający będzie informował telefonicznie wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca musi w ciągu maksymalnie 4h (czterech godzin) przybyć na miejsce schwytania drapieżnika i dokonać jego uśmiercenia. Uśmiercania drapieżników schwytanych w pułapki żywołowne należy dokonywać z zachowaniem zasad określonych w art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.)
4. Redukcja liczebności ssaków drapieżnych może być dokonana wyłącznie przez myśliwego, posiadającego stosowne uprawnienia oraz ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, wystawione przez Zamawiającego. Każdy pozyskany osobnik ssaka drapieżnego musi być odnotowany w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu.
5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę osób, które będą wykonywały zamówienie. Zamawiający ma prawo odmówić wydania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego osobom wskazanym przez Wykonawcę, w stosunku do których powziął informacje, które w ocenie Zamawiającego uniemożliwiają wydanie takiego upoważnienia.
6. W celu uniknięcia wykazywania do wynagrodzenia kilka razy tego samego osobnika potwierdzeniem dokonania odstrzału będzie okazanie tuszy odstrzelonego ssaka drapieżnego upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, który będzie znakował tuszę np. poprzez przecięcie/przedziurkowanie uszu lub odcięcie dwóch palców w jednej z łap oraz odnotowywał ten fakt w prowadzonej przez Zamawiającego ewidencji. Tuszkę zwierzęcia po weryfikacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
Czynności wykonywane przez myśliwych nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Myśliwi wykonujący odstrzał drapieżników działają samodzielnie - sami wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują (m. in. czas i miejsce polowania). Są to osoby posiadające rzadkie uprawnienia, które przyznawane są imiennie. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. 2018 poz. 2033 z późn. zm.) osoby te są członkami Polskiego Związku Łowieckiego. W związku z powyższym do realizacji przedmiotu zamówienia nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Leśna 46
Józefów 23-460
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Józefów
Leśna 46
Józefów 23-460
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się