Badanie ankietowe pn. Wzory konsumpcji alkoholu

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ankietowego na próbie reprezentatywnej mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej w wieku 18+. Celem badania jest pomiar spożycia alkoholu, analiza wzorów picia, identyfikacja problemów związanych z alkoholem, a także stylu życia.
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z następującymi wytycznymi:
a) użycie kwestionariusza dostarczonego przez zamawiającego (wstępny projekt w załączeniu)
b) metoda zbierania danych: komputerowo wspierane bezpośrednie wywiady ankietowe Computer Assisted Personal Interview – CAPI)
c) wielkość próby – minimum 2200 (dwa tysiące dwieście), przy czym 2000 losowane w populacji 18+, a 200 w populacji 60+
d) dobór próby probabilistyczny
e) wysłanie listu „zapowiedniego” o treści uzgodnionej z Zamawiającym
f) zapewnienie prywatności i anonimowości respondentów oraz ochrona indywidualnych danych.
Do zadań wykonawcy będzie należało:
a) przygotowanie w porozumieniu ze zleceniodawcą instrukcji dla ankieterów
b) przygotowanie w porozumieniu ze zleceniodawcą kart demonstracyjnych
c) przygotowanie w porozumieniu ze zleceniodawcą pisemnej informacji dla respondentów o celu badania oraz o gwarancji poufności zebranych danych
d) przygotowanie próby z uwzględnieniem następujących wytycznych:
próba wykonana (liczba zrealizowanych ankiet) nie mniejsza niż 2200 (dwa tysiące dwieście), przy czym 2000 losowane w populacji 18+, a 200 w populacji 60+; wielkość próby wylosowanej musi uwzględniać stopień jej wykonania
próba losowa gospodarstw domowych, warstwowa z proporcjonalną alokacją o przy warstwowaniu próby należy uwzględnić strukturę populacji ze względu na płeć, wiek (18-35, 36-59, 60+) oraz miejsce zamieszkania (wieś, miasto poniżej 50 tys. mieszkańców, miasto 50-200 tys. mieszkańców, miasto powyżej 200 tys. mieszkańców)
losowanie respondentów w gospodarstwach domowych przeprowadzone przez ankietera przy użyciu mechanizmu losowego wbudowanego w kwestionariusz elektroniczny
realizacja badań z uwzględnieniem następujących wytycznych:
badanie zostanie zrealizowane przez doświadczonych ankieterów
stopień wykonania próby (response rate) będzie nie mniejszy niż 50%.
realizacja wywiadów ankietowych zakończy się w terminie 30.11.2019 r.
stały monitoring zbierania danych, kontroli pracy ankieterów, stopnia realizacji próby (response rate)
regularne raportowanie zamawiającemu o wdrożeniu badania na każdym etapie zbierania danych
przygotowanie raportu końcowego z przebiegu badania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się