Dostawa produktów chemii laboratoryjnej producentów MERCK i AVANTOR

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie S.A.zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę produktów niżej wymienionych producentów:

1) Pakiet produktów firmy MERCK
2) Pakiet produktów firmy AVANTOR

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem przedstawionym powyżej.

Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedno lub dwa pakiety z zastrzeżeniem, iż w przypadku składania oferty częściowej dotyczyć ona musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w danym pakiecie. Oferty niespełniające tego wymogu zostaną odrzucone. Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdego z pakietów oddzielnie wg kryterium CENA 100%.

Na platformie zakupowej należy podać CENĘ NETTO ZA CAŁY ZAKRES DANEGO PAKIETU, na który Wykonawca składa ofertę. Do oferty należy załączyć wypełniony i podpisany FORMULARZ WYCENY
--------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktów równoważnych.
--------------------------------------------------------------------------------

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE KOLEJNEJ RUNDY ZAPYTANIA. PROSIMY ABY OFERTA ZAWIERAŁA MAKSYMALNE UPUSTY CENOWE.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno wg Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta oraz Formularze wyceny poszczególnych pakietów.

3.Zastrzeżenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się