Konserwacja i bieżąca eksploatacja systemów klimatyzacji i wentylacji w budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i bieżąca eksploatacja systemów klimatyzacji i wentylacji w budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności wykonywanie przy użyciu własnych narzędzi usług w zakresie utrzymania w zdolności techniczno-eksploatacyjnej systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymienionych w ZESTAWIENIU URZĄDZEŃ (załączniku nr 7 do SIWZ, załącznik nr 1 do umowy) , w szczególności:
a. Wykonywanie konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz innych czynności wynikających z bieżącej eksploatacji i koniecznych w celu zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania (zgodnie z zakresem prac i czynności konserwacyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji, wymienionym w INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA (załączniku nr 8 do SIWZ, załącznik nr 2 do umowy);
b. Diagnozowanie i usuwanie (o ile nie podlegają one pod zgłoszenia gwarancyjne) nieprawidłowości w działaniu systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgłaszanych przez bezpośredniego użytkownika (Kliniki zlokalizowane w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej)
c. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek, awarii i nieprawidłowości w działaniu systemów klimatyzacji i wentylacji, które Zamawiający zgłosi do firmy Budimex jako gwarancyjne.
d. Wydawanie na wniosek Zamawiającego orzeczeń technicznych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
e. Pomiar wydatków powietrza systemów wentylacyjnych (wydatki w kanałach lub na kratkach wentylacyjnych) i w przypadku takiej potrzeby zrównoważenie sieci wentylacji na przepustnicach regulacyjnych.
f. Ocena stanu czystości oraz mycie, czyszczenie i dezynfekcja kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych oraz anemostatów zamontowanych na kanałach wentylacyjnych i ścianach budynków zlokalizowanych w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (wraz z obszarami sufitu wokół kratek wentylacyjnych)
g. Udział w nadzorze przy pracach firm trzecich związanych z systemami wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanymi w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (np. okresowe czyszczenie przewodów wentylacyjnych)
h. Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymienionych w ZESTAWIENIU URZĄDZEŃ (załączniku nr 7 do SIWZ, załączniku nr 1 do umowy) (płatne odrębną fakturą)
i. Utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych;
j. Dokonywanie stosownych wpisów w paszportach technicznych urządzeń, dokumentowanie przeprowadzonych czynności konserwacyjnych.
k. Zapoznawanie bezpośredniego użytkownika ze sposobem prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu;
l. Dysponowanie odpowiednią aparaturą pomiarową i naprawczą;
m. Obsługa eksploatacyjna prowadzona będzie przez 7 dni w tygodniu w tym również w dni wolne i święta. W przypadku wystąpienia awarii, jeśli skutki towarzyszące awarii mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów lub mienia szpitala (np. zalanie) reakcja serwisu musi być natychmiastowa (nie później niż 1,5 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez użytkownika) (Zamawiający pod pojęciem reakcji serwisu na zgłoszenie rozumie przyjazd serwisu Wykonawcy do miejsca awarii i rozpoczęcie usuwania awarii)
n. Reagowanie na telefoniczne i malowe zgłoszenia użytkowników dotyczące nieprawidłowości w pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konieczności zmiany parametrów pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (za pośrednictwem BMS lub bezpośrednio)
3. Na zakup materiałów eksploatacyjnych Zamawiający rezerwuje kwotę: 100 000 zł netto. Kwota ta stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo do ograniczenia zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy w następujących przypadkach:
a. wyłączenia z zarządu Zamawiającego budynków, w których znajdują się systemy wentylacji i klimatyzacji serwisowane i konserwowane na podstawie umowy ,
b. wyburzenia lub wyłączenia z eksploatacji budynków znajdujących się w zarządzie Zamawiającego, w których znajdują się systemy wentylacji i klimatyzacji konserwowane na podstawie umowy,
c. wystąpienia trwałej awarii systemów wentylacji i klimatyzacji konserwowanych na podstawie umowy, w której koszt zakupu części lub wymiany systemu przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.
d. okresowego wyłączenia z eksploatacji poszczególnych systemów wentylacyjnych, wynikającego z prowadzenia prac remontowych w obrębie obszarów obsługiwanych przez dany system wentylacyjny.
5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu podstawy z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, który stanowić będzie załącznik do umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).
8. W sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu – może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę.
9. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
1) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności w Wykazem Pracowników, o którym mowa w pkt 7 a powyżej.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
3) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy,
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób określonym w załączniku do umowy.
4) rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: konserwacja urządzeń, przegląd urządzeń, naprawa urządzeń.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się