„Zakup i dostawa wyposażenia kuchennego do budynku Rynek 39-40” w ramach zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy wraz z jego wyposażeniem w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup idostawawyposażenia kuchennego do budynku mieszczącego się w Świdnicy przy ulicy Rynek 39-40.
2. W zakresie zadania ujęto zakup i dostawę zakwalifikowanych wg Wspólnego SłownikaZamówień do kategorii (kody CPV):
 39700000-9Sprzęt gospodarstwa domowego
3. Zamówienie obejmuje:zakup i dostawę nowego, nieużywanego wyposażenia kuchennego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w tabeli zamieszczonej w ust. 4 rozdziału IV - Opis przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub sprzętu znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia na etapie oceny i badania ofert.
UWAGA!
Zamawiający informuje, iż projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW”. Nr umowy: RPDS.06.03.04-02-0010/17-00 z dnia 29.06.2018 r. Tytuł projektu: „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w tym organizacyjnych, w celu zapewnienia terminowego, w każdym aspekcie zgodnego z niniejszym SIWZ wykonania przedmiotu umowy.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania: od daty podpisania umowy
2. Wymagany termin zakończenia realizacjizadania:29.11.2019 r.
3. Za termin zakończenia uważa się datę podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.