Wykonywanie w systemie ciągłym kompleksowej usługi prania, dezynfekcji, prasowania oraz naprawy pościeli i bielizny szpitalnej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w systemie ciągłym kompleksowej usługi prania, dezynfekcji, prasowania oraz naprawy pościeli i bielizny szpitalnej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w przewidywanej ilości 38 000 kg w skali
12 miesięcy.
2. W zakres w/w usług wchodzi:
1) pranie i dezynfekcja pościeli i bielizny szpitalnej, kocy, materacy, poduszek, ubrań ochronnych i roboczych, kołder, peleryn plg z zastosowaniem technologii, środków piorących oraz dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami, w tym w szczególności sanitarnymi i epidemiologicznymi. Na każde żądanie Zamawiającego i na każdym etapie postępowania oraz w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownych dokumentów.
2) prasowanie w/w asortymentu wg obowiązujących standardów, zaleceń i przepisów,
3) dokonywanie drobnych napraw w/w asortymentu, tj. reperacja (zszywanie, łatanie, cerowanie, wszyć suwak, gumki, guziki, itp.) przed dostawą do Zamawiającego, ponosząc koszty potrzebnych /użytych materiałów.
4) znakowanie każdej sztuki z w/w asortymentu wg symboli i oznaczeń ustalonych z Zamawiającym. Znakowania należy dokonywać nieścieralnym tuszem lub atramentem lub w postaci naszywek
o rozmiarach 4 cm x 2 cm przytwierdzonych na stałe do każdej sztuki poszczególnego asortymentu,
z odpowiednio wykonanym nadrukiem. Każda nowo wprowadzona do użytkowania partia bielizny będzie przekazana do oznakowania w oddzielnych opakowaniach.
5) transport bielizny czystej do Zamawiającego i brudnej do pralni ma się odbywać na wózkach jezdnych, dostarczonych na czas trwania umowy przez Wykonawcę w ilości wynikającej z wielkości dostaw. Dezynfekcja wózków leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.19.595).
6) sortowanie i pakowanie wypranej i wyprasowanej pościeli, bielizny, kocy, materacy, poduszek, ubrań ochronnych i roboczych, kołder, peleryn plg w oddzielne opakowanie (np. worki) dla Bloku Operacyjnego z salą nadzoru poznieczuleniowego (wybudzeń), pieluch dla Oddziału Położniczo- Ginekologicznego z Noworodkami i pieluch dla Oddziału Pediatrycznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na asortyment pochodzący z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Noworodkami zarówno w zakresie prania jak i pakowania. Asortyment z tego oddziału należy prać oddzielnie, z zastosowaniem technologii i środków piorących oraz dezynfekcyjnych odpowiednich i bezpiecznych dla noworodków zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. Na każde żądanie Zamawiającego i na każdym etapie postępowania oraz w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownych dokumentów.
7) pranie, prasowanie i reperacja fartuchów personelu 2 razy w tygodniu, tj. w środę
i piątek z dostawą następnego dnia roboczego.
8) odbiór brudnego i zanieczyszczonego asortymentu dokonywany będzie 5 razy w tygodniu
w godzinach 13:00-15:00, w następujących dniach tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
i piątek z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów sanitarnych i epidemiologicznych oraz jeżeli wyniknie taka konieczność w sobotę, bądź inny dzień wolny od pracy, w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. W tym przypadku odbioru bielizny należy dokonać bezpośrednio w komórce wskazanej przez Zamawiającego. W przypadkach nieprzewidzianych
i nagłych Wykonawca wykona usługę po zgłoszeniu telefonicznym, drogą elektroniczną bądź faxem. Na każde żądanie Zamawiającego i na każdym etapie postępowania oraz w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownych dokumentów.
9) asortyment wyprany, wyprasowany i przygotowany wg wskazań Zamawiającego należy dostarczać następnego dnia po jej odbiorze w godzinach 7:00-9:00, w następujących dniach tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów sanitarnych i epidemiologicznych oraz jeżeli wyniknie taka konieczność w sobotę, bądź inny dzień wolny od pracy, w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. W tym przypadku bielizna będzie dostarczona bezpośrednio do komórki wcześniej wskazanej przez Zamawiającego. Na każde żądanie Zamawiającego i na każdym etapie postępowania oraz w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wymaganych dokumentów.
10) w przypadku asortymentu przeznaczonego do prania odbieranego w piątek, czysty asortyment dostarczony zostanie w poniedziałek lub po zgłoszeniu przez Zamawiającego w sobotę.
W przypadkach nieprzewidzianych i nagłych Wykonawca wykona usługę po zgłoszeniu telefonicznym, drogą elektroniczną bądź faxem.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości bielizny przeznaczonej do prania. Ilekroć mówimy o bieliźnie mamy na uwadze m.in. pościel, bieliznę, koce, materace, poduszki, ubrania ochronne i robocze.
11) Wykonawca odpowiada za bieliznę Zamawiającego od momentu odebrania jej z magazynu bielizny brudnej, do czasu przekazania czystej bielizny do magazynu Zamawiającego. Wszelkie szkody powstałe na wskutek świadczonej usługi Wykonawca jest zobowiązany usunąć a w razie potrzeby pokryć powstałe koszty.

3. Wykonawca będzie świadczył usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
w szczególności z wymogami obowiązującymi w służbie zdrowia ze szczególną dbałością o zachowanie czystości mikrobiologicznej pranej bielizny.

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą dopuszczenia do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany dni i godzin wykonywania usługi oraz zmiany lokalizacji Magazynu bielizny.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli nad prawidłowością świadczonych usług, w tym
w szczególności pomieszczeń pralniczych, procesu prania pod względem technologicznym
i epidemiologicznym, ect. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania własnych niezależnych wyrywkowych wymazów czystościowych z czystej bielizny dostarczonej przez Wykonawcę.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne bielizny i innego asortymentu powstałe w związku z wykonywaniem usługi.

8. W sytuacjach spornych powstałych w trakcie wykonywania usługi ustalenia dotyczące stopnia zniszczenia bielizny i innego asortymentu podejmować będzie komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość środków chemicznych, bezpieczny transport oraz innych wykorzystanych środków przy wykonywaniu umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) kontroli procesu prania oraz prawidłowości funkcjonowania pralni zgodnie z umową, w tym kontroli dokumentów zakupu środków piorących i dezynfekcyjnych,
2) kontroli dokumentacji procesów prania,
3) wglądu do protokołu kontroli przeprowadzonych przez nadzór sanitarno- epidemiologiczny,
4) wglądu do aktualnych kart charakterystyki środków piorących i dezynfekcyjnych

11. Kontrola może zostać przeprowadzona w dowolnym czasie wykonywania przez wykonawcę zamówienia bez uprzedniego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zamawiający do tego celu wyznaczy każdorazowo swoich przedstawicieli.

12. Regulacje dotyczące podwykonawstwa:
1. Zamawiający zgodnie z dyspozycją z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp wymaga od Wykonawców którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą /podwykonawcami/, do określenia w treści ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwykonawcom/ oraz podania przez Wykonawcę firmy/firm (nazwy) podwykonawcy /podwykonawców/.
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (nowy podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki obligatoryjne zawarte w art. 24 ust. 1 PZP wskazane w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.
4. Wykonanie części przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

13. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale III czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności: odbioru poszczególnego asortymentu z magazynu bielizny brudnej i dostawa czystego asortymentu do magazynu bielizny czystej, pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie, krochmalenie, dezynfekcja, naprawianie asortymentu, pod groźbą zapłaty kary umownej lub – w przypadku powtarzających się naruszeń w tym zakresie – rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach określonych w projekcie umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w Rozdziale III, w szczególności poprzez przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób wykonujących te czynności wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, że te osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty, w terminie 3 dni roboczych od momentu wezwania przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się