Dostawa aparatury laboratoryjnej do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki z chłodzeniem wraz z akcesoriami do wirowania butelek hodowlanych, płytek hodowlanych i probówek wirowniczych na potrzeby Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu działającego w IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SIWZ.
3. W przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
4. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, w ofercie należy określić jakiego zakresu (materiału, technologii) dotyczą oraz na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) złożyć dokumenty zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dodatkowa informacja dotycząca równoważności została opisana na końcu SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
7. Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:
1) Oferowany sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych.
2) Dostawa obejmuje rozładunek, wniesienie, montaż, zainstalowanie oraz uruchomienie aparatury.
3) Oferowany sprzęt musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
4) Oferowana aparatura musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów.
5 )Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy.
6) Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.
7) Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury).
8) Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (jeżeli jest wymagany dla oferowanego przedmiotu).
9) Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce.
8. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:
1) Oferowana aparatura musi być objęta gwarancją na okres minimum 24 miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru produktów bez uwag i zastrzeżeń. Termin gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert.
2) Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela.
3) W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni serwis przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie.
4) Zamawiający wymaga, aby termin na usunięcie wady/usterki od dnia zgłoszenia wynosił do 7 dni roboczych.
5) W przypadku wymiany uszkodzonego elementu sprzętu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty.
6)Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego sprzętu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się