Usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na poborze, przygotowaniu próbek odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów oraz zgodnie z normami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, w szczególności: PN-EN 15400:2011 Stałe paliwa wtórne – Oznaczanie wartości opałowej, PN-EN 15440:2011 Stałe paliwa wtórne – metody oznaczania zawartości biomasy, procedurami ustanowionymi odpowiednio w normach przenoszących normy EN 15442:2011 i EN 15443:2011 lub każdorazowego aktu prawnego który w/w akt prawny zmieni lub zastąpi oraz prowadzeniu akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Bydgoszczy przez okres 12 miesięcy albo do dnia, w którym z uwagi na uwarunkowania prawne wykonanie usługi nie będzie zasadne ze względu na brak możliwości uzyskania przez Zamawiającego świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE lub skorzystania przez Zamawiającego z innych instrumentów wsparcia dla wytworzonej energii, gdzie warunkiem jest prowadzenie badań odpadów w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się