Modernizacja punktu poboru próbek z rurociągów morskich R1 i R 2 w Bazie Paliw Nr 21 w Dębogórzu

» Opis zapytania

Nazwa: Modernizacja punktu poboru próbek z rurociągów morskich R1 i R 2 w Bazie Paliw Nr 21 w Dębogórzu
Opis:
Ilość: 1 [robota budowlana]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Okres gwarancji na Roboty (Preferowany okres gwarancji na Roboty 36 miesięcy)
Termin realizacji Zakupu (Preferowany termin realizacji Zakupu - 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy)
Pełnomocnictwo (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 1) Dział III SIWZ - opcjonalnie)
Formularz Ofertowy (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 2) Dział III SIWZ )
Szczegółowy kosztorys ofertowy. Oferta powinna uwzględniać prowadzenie w imieniu Inwestora spraw formalno-prawnych (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 3) Dział III SIWZ )
Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 5) Dział III SIWZ )
Wykaz Podwykonawców (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 6) Dział III SIWZ )
KRS/CEIDG (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 1) Dział III SIWZ)
Zaświadczenie z US (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 2) Dział III SIWZ)
Zaświadczenie z ZUS (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 2) Dział III SIWZ)
Wykaz zamówień wraz z referencjami (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3) lit. a) Dział III SIWZ)
Wykaz wykwalifikowanej kadry technicznej (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3) lit. b) Dział III SIWZ)
Stawki do kosztorysowania dla ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 4) Dział III SIWZ)
Certyfikat ISO lub oświadczenie (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 4) Dział III SIWZ)
Informacja z banku dot. środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 30% wartości oferty (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 5) Dział III SIWZ)
Informacja z banku dot. braku zajęć egzekucyjnych (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 6) Dział III SIWZ)
Oświadczenie Wykonawcy (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 8) Dział III SIWZ)
Dowód wniesienia wadium (Zgodnie z pkt 11 Dział III SIWZ)
Umowa spółki cywilnej (Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej - zgodnie z pkt 2.1 ppkt 10) Dz. III SIWZ)
Umowa Konsorcjum (Jeżeli Wykonawca składa ofertę jako Konsorcjum zgodnie z pkt 1.5 Dział III SIWZ)
Oświadczenie o ważności wiz oraz zezwoleń na pobyt i pracę (Jeżeli Wykonawca zamierza zatrudnić do realizacji zadania osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego - zgodnie z pkt 2.1 ppkt 11) Działu III SIWZ)
Dokument wydany przez niezależne laboratorium, które potwierdza parametry zaproponowanych urządzeń do pomiaru gęstości (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 9) Dział III SIWZ )

Opis i specyfikacja:

Zapraszam do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja Zakupu pn.: "Modernizacja punktu poboru próbek z rurociągów morskich R1 i R 2 w Bazie Paliw Nr 21 w Dębogórzu".
Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu i warunków udziału w postępowaniu - w załączonym SIWZ.
Oferty proszę składać tylko poprzez Platformę Zakupową zgodnie z pkt 5 Dział III SIWZ.
Osoba do kontaktu: Izabela Balcerzak, tel.: 515-725-433

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się