Dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych, mebli metalowych oraz siedzisk dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego, Sekcji Zamiejscowej BŁiI KGP, Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych oraz w ramach pierwszego wyposażenia dla Komisariatów Policji w Łodygowicach i Miedźnej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych, mebli metalowych oraz siedzisk dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego, Sekcji Zamiejscowej BŁiI KGP, Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych oraz w ramach pierwszego wyposażenia dla Komisariatów Policji w Łodygowicach,Miedźnej z podziałem na 5 zadań:
- Zadanie nr 1 – Dostawa mebli drewnianych, metalowych oraz siedzisk ww ramach pierwszego wyposażenia dla KP Miedźna.
- Zadanie nr 2 – Dostawa mebli drewnianych, metalowych oraz siedzisk ww ramach pierwszego wyposażenia dla KP Łodygowice.
- Zadanie nr 3 – Dostawa mebli drewnianych, metalowych oraz siedzisk dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego.
- Zadanie nr 4 – Dostawa mebli drewnianych oraz siedzisk dla Sekcji Zamiejscowej BŁiI KGP.
- Zadanie nr 5 – Dostawa mebli drewnianych, metalowych oraz siedzisk dla KP w Łaziskach Górnych
1.1. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3-3b do SIWZ stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.
1.2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został wskazany w załączniku nr 3-3b do SIWZ.
1.3. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment był fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3-3b do SIWZ. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach podanych w załączniku nr 3-3b do SIWZ dotyczących wysokości i szerokości +/- 5% a w pozostałych parametrach +/- 10%.
1.4. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego asortymentu w załączniku nr 4 do SIWZ (formularz cenowy)- oddzielnie dla każdego zadania. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kartę katalogową dla każdego oferowanego asortymentu. W przypadku gdy asortyment nie posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego Producenta. A w przypadku wyrobu własnego, należy wpisać w formularz cenowy „wyrób własny” i wówczas, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty projekt graficzny oferowanego asortymentu.
1.5. Brak wpisania modelu i producenta oferowanego asortymentu oraz brak załączenia kart katalogowych dla danej pozycji formularza cenowego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – jako niezgodnej z SIWZ, z uwagi na fakt, iż karty katalogowe stanowią treść oferty.
1.6. Asortyment powinien posiadać wymagane w treści załącznika nr 3-3b do SIWZ oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie.
1.7. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 3-3b do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do określonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również asortymentu o wyższych parametrach), składający ofertę ma obowiązek wykazania (załączenia dowodów) zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.
1.8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji. Okres gwarancji Wykonawca wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
1.8.1. Zamawiający określa minimalną gwarancję na 24 miesiące i maksymalną gwarancję na okres 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu jakościowego dostawy bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron.
1.8.2. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta.
1.8.3. W przypadku braku wskazania gwarancji na formularzu ofertowym, Wykonawca udzieli gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia podpisania protokołu jakościowego dostawy bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron.
1.8.4. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca.
1.9. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SIWZ).
1.10. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego szacunkowego zakresu znajdują się w:
1.10.1 – załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
1.10.2 – załącznik nr 2 – wzór umowy,
1.10.3 – załącznik nr 3 - OPZ – drewno i siedziska,
1.10.4 – załącznik nr 3a – OPZ – meble metalowe,
1.10.5 – załącznik nr 3a – OPZ – meble metalowe,
1.10.6 – załącznik nr 4 – formularz cenowy dla zadania nr 1 KP Miedźna
1.10.7 – załącznik nr 4 – formularz cenowy dla zadania nr 2 KP Łodygowice
1.10.8 – załącznik nr 4 – formularz cenowy dla zadania nr 3 dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego
1.10.9 – załącznik nr 4 – formularz cenowy dla zadania nr 4 BŁiI KGP
1.10.10 – załącznik nr 4 – formularz cenowy dla zadania nr 5 KP Łaziska Górne
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44421000-7 – zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
44421700-4 – kasety i schowki
39136000-4 – wieszaki na odzież
39130000-2 – meble biurowe
39112000-0 – krzesła
39113100-8 - fotele
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia zrealizował w terminie wskazanym w umowie w okresie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, innych podmiotów i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Meble
  • Meble przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się