Naprawa oraz przygotowanie do legalizacji przez WDT trzech zbiorników 50m3

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i przygotowanie do legalizacji przez WDT trzech zbiorników V-50 m3 na paliwo lotnicze.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 8 do SIWZ.
3. Wszystkie koszty związane z naprawą i przygotowaniem do legalizacji przez WDT wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia.
4. Wszystkie prace związane z realizacją zamówienia należy wykonać zgodnie z art. 9 ustawy o Dozorze Technicznym (Dz.U.2019.667) Wskazane jest aby Wykonawca posiadał uprawnienia wydane na podstawie decyzji administracyjnej do naprawy przez organ właściwej jednostki Dozoru Technicznego. Organem właściwym dla urządzeń podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej jest Wojskowy Dozór Techniczny.
5. W przypadku braku decyzji administracyjnej do wytwarzania, naprawy lub modernizacji, zwanej dalej „uprawnieniem”, wydanym przez właściwą jednostkę dozoru technicznego, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667), Wykonawca świadczący usługę okazjonalnie, obligatoryjne wraz ze składaną ofertą dołącza uzgodnioną i zatwierdzoną przez jednostkę dozoru technicznego dokumentację dotyczącą technologii wykorzystanej do naprawy zbiorników.
6. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
6.1. Zamawiający określił w formularzu cenowym ilości zbiorników zostaną poddana naprawie i legalizacji, jakie wykonawca ma bezwarunkowo wykonać w ramach niniejszego postępowania.
6.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości usług (większą ilość zbiorników do naprawy i legalizacji) w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych usług na kolejnych zbiornikach, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową, za które wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie.
6.3. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości usług na kolejnych zbiornikach rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego wykonawcy i zawartej umowie.
6.4. Prawo opcji może być zastosowane wyłącznie w przypadku zrealizowania zamówienia podstawowego w 100%.
6.5. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony wykonawcy w stosunku do zamawiającego.
7. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
UWAGA !!!
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego. W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem wizji zostanie ustalony jeden termin dla wszystkich wykonawców. Przeprowadzenie wizji w innym terminie nie będzie możliwe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Zbiorniki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się