REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z rewitalizacją zabytkowego parku w Niemstowie, który obejmuje gospodarkę drzewostanem w zakresie wykonania jego pielęgnacji i konserwacji, tj.:
a) wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,
b) oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci wraz z wywozem,
c) ręczne ścinanie i karczowanie zagajników,
d) frezowanie pni drzew,
e) cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, zdjęcie zawieszonych konarów drzew, docięcie wystających pniaków,
f) usunięcie drzew.

1.1. Szczegółowy zakres powyższych prac, w tym obowiązki Wykonawcy określają dokumentacja pod nazwą „Inwentaryzacja przyrodnicza parku położonego w Niemstowie, gm. Lubin”, przedmiar robót, decyzje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków załączone do SIWZ. Zaleca się zapoznanie przez Wykonawców z terenem prac objętych przedmiotem zamówienia.
1.2. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3. Wytworzone podczas wykonywania prac odpady Wykonawca zobowiązany jest usunąć zaraz po wytworzeniu i zagospodarować na własny koszt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Warunki szczegółowe przedmiotu zamówienia:
1). Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm) osoby wykonujące następujące czynności:
. pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych,
. pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności w zakresie usuwania i pielęgnacji drzew i krzewów.
Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubin jest Pani Agnieszka Siemczonek, kontakt: iod@ug.lubin.pl;
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
3. Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Księcia Ludwika I 3
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Lubin
Księcia Ludwika I 3
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się