DOSTAWA SPRZĘTU AGD

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) sprzętu AGD, wyszczególnionego w Formularzu cenowym – zał. nr 4 do SIWZ oraz Wymaganiach Taktyczno – Technicznych – zał. nr 5 do SIWZ, do magazynów znajdujących się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1 w Poznaniu, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy. Minimalne wymagane parametry przedmiotu zamówienia znajdują się w Wymaganiach Taktyczno – Technicznych - zał. nr 5 do SIWZ. Zakres zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym - zał. nr 4 do SIWZ. Wymagania dotyczące realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie umowy. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do wysokości 80% umowy brutto w zakresie każdego zadania. Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 10.12.2019r. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym tj. załączniku nr 4 do SIWZ. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się