Likwidacja otworu nr 3 na trenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego (dz. nr 96/4 ob. Mostkowo)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są prace geologiczne na dz. nr 96/4 ob. Mostkowo polegające na wykonaniu likwidacji istniejącego otworu oznaczonego jak 3. Podstawowy zakres robót likwidacyjnych i harmonogram ich wykonania przedstawia się następująco:
- przed przystąpieniem do prac likwidacyjnych należy odłączyć obudowę studni od zasilania energetycznego i potwierdzić to wpisem do dziennika robót. Jest to warunek bezpiecznego prowadzenia robót,
- demontaż zabudowanej w studni pompy,
- demontaż przyłącza wodnego z osprzętem – wodomierz kolanowy, zawór zwrotny, zasuwa
- pomiary poziomu zwierciadła wody i głębokości otworu,
- likwidacja otworu prowadzona będzie przez zasyp piaskiem zmieszanym z środkiem dezynfekującym i wykonanie korków iłowych separujących warstwy wodonośne,
- dla ułatwienia wprowadzania materiałów zasypu, proponuje się zabudować nad rurą osłonową ø 457 mm, króciak rury stalowej ø 508 mm, długości ~ 2,5 m, wyprowadzony przez właz w pokrywie obudowy. Likwidacja może być także prowadzona przez zasyp do rury osłonowej, z poziomu dna obudowy studni po uprzednim demontażu pokrywy betonowej obudowy,
- do poziomu 37-38 m ppt, otwór zasypać piaskiem zmieszanym z środkiem dezynfekującym,
- powyżej, do głębokości ~ 18 m ppt, otwór likwidować przez zasyp iłem granulowanym,
- w przelocie 8 – 18 m otwór zasypać piaskiem ze środkiem dezynfekującym,
- do poziomu ok. 0,5 m poniżej dna obudowy wykonać suchy korek iłowy, zabezpieczający przed dopływem wód gruntowych i przesączających się z powierzchni terenu,
- zdemontować pomocniczy króciak rur stalowej ø 508 mm,
- zdemontować betonową pokrywę obudowy studni wraz z włazem i kominkiem wywiewnym,
- ostatni odcinek otworu: do poziomu powyżej dna obudowy studni wykonać uszczelniający korek betonowy w formie „grzybka”, przekraczającego górną krawędź rur osłonowych ø 457 mm, powiązanego z betonowym dnem obudowy,
- likwidację otworu przez zasyp piaskiem i wykonanie korków iłowych prowadzić odcinkami, z systematyczną kontrolą głębokości, dla przeciwdziałania zawieszeniu materiałów i tworzeniu się pustych przestrzeni,
- kręgi betonowe obudowy w studni zdemontować , wolną przestrzeń wypełnić zasypem z rozdrobnionej gliny, stopniowo ją ubijając,
- w obrębie zasypu obudowy studni zamontować „świadka”, wskazującego na punkt lokalizacji zlikwidowanej studni , rurę stalową lub słupek betonowy, osadzone w korku betonowym. Do świadka należy trwale dołączyć tabliczkę opisową z numerem studni i datą jej likwidacji,
- wyrównać i uporządkować powierzchnię terenu wokół zlikwidowanego otworu.
- materiały ze zdemontowanej betonowej obudowy studni wywieźć na wysypisko do tego celu przeznaczone lub w części zachować dla potrzeb własnych Użytkownika,

Prace opisane w pkt. 1 należy wykonać zgodnie z „OPERATEM WODNOPRAWNYM na likwidację urządzenia wodnego, studni nr 3 ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędu dla wodociągu wiejskiego” stanowiącym załącznik do decyzji wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZUZ.4.421.135/6.2019.PP z dn. 12 lipca 2019 r. stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Prace opisane w pkt. 1 należy wykonać w terminie do 30.12.2019 r. w zakresie robót budowlanych, natomiast dokumentację hydrogeologiczną należy wykonać do 30.01.2020 r.
Przez termin zakończenia robót Zamawiający rozumie wykonanie całego przedmiotu
zamówienia obejmującego roboty geologiczne oraz opracowanie dokumentacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2019 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się