Wykonywanie usług leśnych z zakresu porządkowania pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów na terenie Nadleśnictwa Lipusz w roku 2019

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu porządkowania pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lipusz w roku 2019.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu porządkowania pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów wynikające z załącznika nr 3.1. do SIWZ, na który składają się załączniki od nr 3.1.1. do 3.1.6. określające rozmiar prac według czynności oraz stopień trudności.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.1. - 3.1.6. mają charakter szacunkowy.
4) Przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr 3.1.1. - 3.1.6. w jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach. Zlecanie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych (jednostkach miary). Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny podane w Kosztorysie ofertowym według następujących zasad:
a) prace zlecane w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w Zarządzeniu nr 39/19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz z dnia 11.09.2019r. w sprawie wprowadzenia katalogu norm zakładowych dla prac leśnych z zagospodarowania lasu („normy zakładowe”), zawartym w załączniku nr 3.2. do SIWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczane na ilość normogodzin zgodnie Zarządzeniem nr 39/19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz z dnia 11.09.2019r. Ilość normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;
b) normy zakładowe stanowią załącznik nr 3.2. do SIWZ. W trakcie realizacji umowy dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowić będą podstawę przeliczenia jednostek naturalnych, w których nastąpi odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na normogodziny, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.
Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności, o których mowa w normach zakładowych nie mają zastosowania.
5) Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
7) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
8) Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”)”
Pakiet nr 1
Temat: Porządkowanie pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów w leśnictwie Dywan.
Opis: Przedmiotem zamówienia są prace związane z porządkowaniem pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów, polegające na mechanicznym wywiezieniu pozostałości drzewnych oraz ich ułożenie w stosy niewymiarowe w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.1.1. do SIWZ.
Pakiet nr 2
Temat: Porządkowanie pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów w leśnictwie Zdunowice.
Opis: Przedmiotem zamówienia są prace związane z porządkowaniem pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów, polegające na mechanicznym wywiezieniu pozostałości drzewnych oraz ich ułożenie w stosy niewymiarowe w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.1.2. do SIWZ.
Pakiet nr 3
Temat: Porządkowanie pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów w leśnictwie Kłodno.
Opis: Przedmiotem zamówienia są prace związane z porządkowaniem pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów, polegające na mechanicznym wywiezieniu pozostałości drzewnych oraz ich ułożenie w stosy niewymiarowe w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.1.3. do SIWZ.
Pakiet nr 4
Temat: Porządkowanie pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów w leśnictwach Żółno, Zdroje, Płociczno i Karpno.
Opis: Przedmiotem zamówienia są prace związane z porządkowaniem pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów, polegające na mechanicznym wywiezieniu pozostałości drzewnych oraz ich ułożenie w stosy niewymiarowe w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.1.4. do SIWZ.
Pakiet nr 5
Temat: Porządkowanie pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów w leśnictwie Żelewiec.
Opis: Przedmiotem zamówienia są prace związane z porządkowaniem pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów, polegające na mechanicznym wywiezieniu pozostałości drzewnych oraz ich ułożenie w stosy niewymiarowe w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.1.5. do SIWZ.
Pakiet nr 6
Temat: Porządkowanie pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów w leśnictwach Trawice i Żelewiec.
Opis: Przedmiotem zamówienia są prace związane z porządkowaniem pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów, polegające na mechanicznym wywiezieniu pozostałości drzewnych oraz ich ułożenie w stosy niewymiarowe w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.1.6. do SIWZ.
Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Brzozowa 2
Lipusz 83-424
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Skarb Państwa-Lasy Państwowe-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Nadleśnictwo Lipusz
ul. Brzozowa 2
Lipusz 83-424
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się