Dostawa sprzętu do natryskiwania plazmowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu do natryskiwania plazmowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna: Załącznik do SIWZ nr 3 (w wersji polskiej i angielskiej).
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ (w wersji polskiej i angielskiej).
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację oraz instruktaż dla 5 osób w siedzibie Zamawiającego. Sprzęt należy dostarczyć na własny koszt i własnym transportem - na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa - W10/K4, Bud. B-9, pok. 119, 50-371 Wrocław, ul. Łukasiewicza 7-9.
3. Prawo opcji
Zgodnie z zapisem § 5 Wzoru umowy, Zamawiającemu przysługuje 2-letnie prawo opcji polegające na zwiększeniu zamówienia podstawowego i rozbudowie urządzenia zgodnie z Zał. nr 4 do SIWZ w części "Opcjonalny przedmiot zamówienia" - w okolicznościach wskazanych w ust.1 - 5 § 5 Wzoru umowy.
4. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38000000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
5. Obowiązuje gwarancja min. 24 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się