Dostawa automatycznego syntezatora peptydów z ogrzewaniem mikrofalowym dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego syntezatora peptydów z ogrzewaniem mikrofalowym dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna: Załącznik do SIWZ nr 3.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę syntezatora wraz z uruchomieniem oraz instruktaż dla min. 2 osób. Sprzęt należy dostarczyć na własny koszt i własnym transportem - na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny Zakład Chemii Bioorganicznej Bud. A-2, pok. 321c, 50-371 Wrocław, ul. Łukasiewicza 2
3. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny z wyjątkiem szklanego
4. Obowiązuje gwarancja min. 12 miesięcy.
5. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednio wypełniony i podpisany Załączniki nr 3, pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego (OPZ, ewentualne Informacje dla Wykonawców). Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanego urządzenia, charakteryzując je poprzez wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) – w kolumnie "Oferowane przez Wykonawcę": na konkretny wyrób, typ, model, nazwę producenta i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania wykazujące, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się