Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewostan w zabytkowym parku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie, ul. Poniatowskiego 5, gm. Czarnocin

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewostan w zabytkowym parku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Poniatowskiego 5, gm. Czarnocin”.
3.2 Zakres robót obejmuje: pielęgnację drzew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do SIWZ.
3.3 Dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl i stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
3.4 Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CVP): - 77211400-6- Usługi wycinania drzew.
WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
3.5 Na potrzeby realizacji zamówienia przyjmuje się pod pojęciem - sztuka ogrodowa- całokształt prac obejmujących prawidłowe zabiegi dostosowane do gatunku drzew uwzględniające pory wykonywania prac, rodzaj cięć, technikę cięć, rozmiar cięć.
3.6 Redukcja cięć koron drzew musi uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin tj. rodzaj wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony drzewa, pory cięcia. Należy również brać pod uwagę i uwzględnić, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju typowego dla danego gatunku bądź istniejącej formy i kształtu, lub uzgodnionej z zamawiającym pożądanej formy i kształtu.
3.7 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.
3.8 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ze sztuką ogrodową, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP.
3.9 Wszystkie prace opisane w przedmiocie zamówienia należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 t.j.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1936 t.j.), zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniając uzyskanie należytego efektu estetycznego.
3.10 Przy pracach związanych z redukcją oraz pielęgnacją drzew wymagany jest stały nadzór osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ.
3.11 Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Oferenci dokonali wizji lokalnej umożliwiającej złożenie kompleksowej oferty.
3.12 Przed przystąpieniem do robót na terenie inwestycji w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną.
3.13 Prace wykonywane przy Parku należy tak prowadzić i odpowiednio je zabezpieczyć, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Wykonawca na czas prowadzonych robót zobowiązany jest do uzyskania wszelkich decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót drogowych, w tym uwzględnienie kosztów wynikających z decyzji.
3.14 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego oraz Dyrekcję Szkoły o harmonogramie wykonywanych prac i mogących z tego tytułu powstać utrudnieniach.
3.15 Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, i które wynikają z przepisów. Przedmiary robót załączone są pomocniczo, stanowić mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej, przy czym wynagrodzenie jest ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyceny na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji (Inwentaryzacja i ocena dendrologiczna drzew wraz ze zmianami), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, decyzji pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, decyzji pozwolenie na usunięcie drzew, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotowej inwestycji.
3.16 Wykonawca zobowiązany jest do skontrolowania (poprawa wiązania) i ewentualnej wymiany wiązań elastycznych w koronach drzew. Wiązanie winno być założone przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i przeszkolenie w zakresie zakładania wiązań na drzewach które należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem.
3.17 W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne czynności pomocnicze, w tym np.: uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, dokumentów itp., których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa oraz które są niezbędne do realizacji zamówienia, tj. nadzór ornitologa przy pracach związanych z pielęgnacją lub usuwaniem drzew – ustalenie czy w koronie drzewa znajduje się siedlisko chronionych gatunków ptaków, opracowanie dokumentacji z kontroli (protokół, dokumentacja fotograficzna), przedłożenie końcowego sprawozdania. Osoba pełniąca nadzór ma się wykazać wykształceniem wyższym kierunkowym przyrodniczym oraz 3 letnim doświadczeniem zawodowym w tym zakresie.
3.18 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał zrąbkowania cienkich gałęzi o orientacyjnej średnicy poniżej 10 cm pochodzących z wycinanych drzew. Zrąbkowany odpad drzewny zostanie wykorzystany przez Wykonawcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
3.19 Oferent w cenie wycinki uwzględni wartość pozyskanego drewna. Pozyskane z wycinki drzewo staje się jego własnością.
3.20 Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o utrudnieniach i problemach związanych z prawidłową realizacją robót. Wspólnie będą podejmowane decyzje mające zoptymalizować sposób prowadzenia wycinki.
3.21 Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie czystości i porządku w obszarze prowadzonych robót.
3.22 Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie prowadzonej wycinki, wszelkie szkody wynikłe w trakcie prowadzonej wycinki z winy Wykonawcy obciążą Wykonawcę.
3.23 Na 7 dni przed zakończeniem budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.
UWAGA
1) Oferent w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wykonania dogłębnej korekty, redukcji koron drzew wraz ze zdjęciem posuszu.
2) Oferent zobowiązany jest wycenić prace wraz ze zmianami naniesionymi do Inwentaryzacji dendrologicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.
3) Oferent zobowiązany jest wliczyć w cenę zamówienia podcinkę drzew na wysokości pnia 3,5m od gruntu.
4) W związku z tym, że rozliczenie zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy.
5) Oferent zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia oferenta od obowiązku ich wykonania na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej i specyfikacji wykonania i odbioru robót w cenie umownej.
3.24 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia stosownie do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
3.24.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności będące przedmiotem umowy tj. prace pielęgnacyjne zabezpieczające drzewostan w zabytkowym parku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie, ul. Poniatowskiego 5, gm. Czarnocin (czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).
3.24.2 Przed podpisaniem umowy wykonawca poda wartość lub procentową część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.
3.24.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę. wykonujących czynności określone w pkt. 3.24.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
3.24.4 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.26.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.24.5 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.24.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.24.6 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy czynnościach będących przedmiotem umowy a wskazanych w punkcie 3.24.1 zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 zł brutto. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
3.24.7 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dąbrowskiego 7
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Piotrkowski
ul. Dąbrowskiego 7
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się