Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wycinkę drzew,
2) Pielęgnację drzew,
3) Zgłoszenia awaryjne - Usuwanie złomów, wykrotów i wiatrołomów oraz połamanych konarów i gałęzi,
4) Usuwanie samosiewów, zakrzaczeń i krzewów,
5) Karczowanie karp,
6) Odsłanianie znaków drogowych, tablic itp.,
7) Zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew,
8) Wykonywanie odciągów jedno- i dwulinowych
3. Zamawiający informuje, że dopuszcza realizację usługi przy użyciu ciężkiego sprzętu, w szczególności podnośników, tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim wyrażaniu zgody przez przedstawiciela Zamawiającego. Preferowany sposób wykonywania prac – metoda alpinistyczna. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sprzętu o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t na trawnikach oraz pieszych i rowerowych ciągach komunikacyjnych.
4. Nazwy kodów dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 77.21.14.00-6 – usługi wycinania drzew, 77.21.15.00-7 – usługi pielęgnacji drzew
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac takich jak: wycinka drzew, pielęgnacja drzew, usuwanie złomów, wykrotów i wiatrołomów, karczowanie karp, usuwanie samosiewów, zakrzaczeń i krzewów, zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew, wykonywanie odciągów linowych oraz innych czynności wymienionych we wzorze umowy wraz z załącznikami na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019 poz.1040 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ - wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Iława
ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się