Mapa do celów regulacji stanu prawnego w drodze zasiedzenia dz. nr 861 (obręb 0003) ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach

» Opis zapytania

Nazwa: Mapa do regulacji stanu prawnego w drodze zasiedzenia
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin wykonania opracowania (nie dłuższy niż 60 dni)
Uprawnienia zawodowe (Proszę podać numer uprawnień zawodowych)

Opis i specyfikacja:

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego zaprasza uprawnionych geodetów do złożenia oferty dotyczącej sporządzenia mapy do celów regulacji stanu prawnego w drodze zasiedzenia, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Starachowice obrębu 0003 jako działka nr 861 położonej przy ulicy Witolda Lutosławskiego w Starachowicach. Zakres umowy obejmuje wszystkie czynności techniczne i formalno-prawne niezbędne do wykonania zleconej pracy.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:
po wykonaniu prac geodezyjnych, skompletowanie operatu i złożenie go w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach celem zaewidencjonowania;


protokólarne przekazanie wykonanej dokumentacji Zamawiającemu, w skład której wchodzą:

mapa do celów regulacji stanu prawnego w drodze zasiedzenia - 3 egz.;

kopia Rejestru Gruntów (sporządzonego do założenia operatu ewidencji gruntów);

kopie protokółów ustalenia stanu władania (sporządzone do założenia operatu ewidencji gruntów);

kopie szczegółowych rejestrów pomiarowo-klasyfikacyjnych (sporządzone do założenia operatu ewidencji gruntów);

inne dokumenty geodezyjne, które świadczyłyby o tym, że działka nr 861 była we władaniu Skarbu Państwa Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach.
I TERMIN WYKONANIA PRACY
Termin wykonania: 60 dni
II KRYTERIUM OCENY OFERTY
CENA
III MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej Open Nexus. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 103, tel. 41 273 82 20.e-mail: nieruchomosci@starachowice.eu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się