„Sporządzenie mapy do celów prawnych”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie mapy do celów prawnych umożliwiającej ujawnienie, we wszystkich księgach wieczystych w miejsce dawnych części działek nr 3729, 3727,1772 i 3748 (dla których urządzona jest księga wieczysta PT1P/00026654/3) ich aktualnych: granic, numerów i powierzchni lub przekazanie innych materiałów geodezyjno-kartograficznych umożliwiających doprowadzenie do zgodności ksiąg wieczystych odnoszących się do ww. nieruchomości z ewidencją gruntów i budynków.
Zamawiający przewiduje konieczność zbadania około 25 ksiąg wieczystych. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie wykonywania prac, należy to uwzględnić w składanej ofercie. Oferent musi oświadczyć, iż zapoznał się z aktami księgi wieczystej PT1P/00026654/3 przed złożeniem oferty. W przygotowanej mapie należy zawrzeć analizę i rozliczenie całości obszaru objętego ww. księgą, w tym działek, które należałoby odłączyć albo są już ujawnione w innych księgach wieczystych, powstałych na podstawie decyzji podziałowych z dawnych działek nr: 3729, 3727,1772 i 3748.
2. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych;
b) badanie ksiąg wieczystych.
2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1. czynności.
3) Przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, Wykonawca złoży Zamawiającemu, oświadczenie stwierdzające zatrudnienie osób przewidzianych do wykonania czynności określonych w pkt. 1 na podstawie umowy o pracę.
4) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, winno również zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
5) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii umów o pracę potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności określone w pkt. 1, gdy złożone oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 budzi wątpliwości Zamawiającego. Kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się